Rechtbank van eerste aanleg Luik - 07/4251/A - 31-10-2008

Samenvatting

Vroegere rechtspraak die de erkenning van de Khol-verstoting aanvaardde is niet langer geldig gezien sinds het Wetboek Internationaal Privaatrecht niet aan de voorwaarden van artikel 570 Ger.W. moet voldaan zijn maar wel aan de voorwaarden van de artikelen 25 en 57 Wetboek van Internationaal Privaatrecht. In casu besliste de rechtbank dat de Marokkaanse Khol-verstoting niet kon erkend worden aangezien 2 van de voorwaarden gesteld in artikel 57 Wetboek van Internationaal Privaatrecht niet vervuld waren. De echtgenote had immers de Belgische nationaliteit en beide echtgenoten woonden in België, een land dat de verstoting niet kent. De rechtbank spreekt vervolgens de echtscheiding tussen het koppel uit op grond van het Belgische recht, dat artikel 55 Wetboek van Internationaal Privaatrecht van toepassing verklaart gezien beide echtgenoten hun gewone verblijfplaats hebben in België.