Rechtbank van eerste aanleg Verviers - 08/552/A - 20-05-2009

Samenvatting

Een verzoek tot verbetering van het rijksregister in die zin dat het huwelijk van verzoekster moet geschrapt worden wordt afgewezen. Verzoekster beweert dat het gewoonterechtelijk huwelijk dat zij, in Angola, sloot met verweerder geen geldig huwelijk is en dat dit huwelijk dus ten onrechte in “de registers” wordt vermeld. Zij beroept zich hiertoe op een “attestation de célibat” afgeleverd door de Angolese ambassade in België. De rechter oordeelt echter dat dit attest slechts relatieve geloofwaardigheid heeft aangezien het werd afgeleverd 18 jaar na het sluiten van dat huwelijk en 14 jaar nadat betrokkenen Angola hadden verlaten. Bovendien hebben zowel verzoekster als verweerder bij hun inschrijving in de Belgische gemeente verklaard gehuwd te zijn op welbepaalde datum en plaats. Deze verklaring werd ondertekend. Bijgevolg oordeelt de rechter dat er onvoldoende bewijs is voor de ongeldigheid van het huwelijk. Daarom wordt ook geoordeeld dat de geboorteakte van de kinderen niet moeten verbeterd worden in die zin dat de kinderen buiten het huwelijk geboren zijn. De moeder heeft te kennen gegeven dat zij geen bezwaar heeft tegen de erkenning van de kinderen door de verweerder. Bijgevolg is de rechter van mening dat de huwelijkse afstamming die op de geboorteakte van de kinderen vermeld wordt overeenstemt met de biologische werkelijkheid. Aangezien men in de praktijk kan twijfelen aan de vraag of de man tot erkenning zal overgaan, gezien het feit dat hij geen gekende verblijfplaats heeft in België, en het vaststaan van de afstamming in het voordeel van het kind is, is een verbetering van de geboorteakte strijdig met het belang van het kind. Bovendien zouden de kinderen, indien het huwelijk van hun ouders inderdaad ongeldig zou zijn, kunnen genieten van de gevolgen van een putatief huwelijk.