Klacht indienen

Bemiddelen met de bank

Bij problemen neem je best contact op met de klantendienst van de bank. Zo kan de situatie uitgeklaard en eventueel recht gezet worden. Als dit niet tot een bevredigend resultaat leidt, kan je een klacht indienen. Elke bank heeft een klachtendienst. Hier vind je de contactgegevens (zoekvak onderaan).

Klacht bij de OmbudsFin

De OmbudsFin bemiddelt in geschillen met financiële instellingen. Alleen bij een geschil over een basisbankdienst is de beslissing van de OmbudsFin bindend voor de bank.

De procedure bij Ombudsfin is gratis. Maar je kan ze pas opstarten als je al een klacht hebt ingediend bij de bevoegde dienst van de bank en je geen of geen bevredigend antwoord hebt ontvangen binnen de 30 dagen.

Een klacht kan ook vanuit het buitenland ingediend worden. De persoon hoeft hiervoor niet in België te verblijven.

Derden, bijvoorbeeld hulporganisaties, kunnen ook een klacht indienen voor jou op voorwaarde dat je hiervoor een volmacht geeft. 

Klacht bij ConsumerConnect

Bij dit meldpunt van FOD Economie kan je klachten indienen die verband houden met het niet respecteren van de wettelijke bepalingen rond de basisbankdienst (onder meer Wetboek Economisch Recht, Boek VII, Titel 3, Hoofdstuk 8). Bijvoorbeeld wanneer banken niet-wettelijke kosten aanrekennen, beperkingen op het gebruik van de bankkaart opleggen of geen reden van weigering vermelden op het aanvraagformulier. Je kan zowel individuele situaties of algemene praktijken aankaarten. Probeer zoveel mogelijk bewijzen toe te voegen aan je klacht.

Overweeg ook om een klacht in te dienen bij de OmbudsFin. Bij een geschil over een basisbankdienst is de beslissing van de OmbudsFin bindend voor de bank. 

Beroep indienen

Tegen een weigering van een bank om een rekening in het kader van de basisbankdienst te openen kan je een vordering tot staking instellen bij de voorzitter van de rechtbank van koophandel.

Gaat het om een andere rekening dan is er geen beroep mogelijk.