Uitzonderingen op de algemene bevoegdheidsregel

Uitzonderingen

Gedurende je opname of verblijf in een van de hierna genoemde faciliteiten is het OCMW van de gemeente waar je op het ogenblik van je opname voor je hoofdverblijf ingeschreven was in het wacht-, vreemdelingen- of bevolkingsregister bevoegd. Dit OCMW behoudt zijn bevoegdheid als je na het ogenblik van je opname je inschrijving wijzigt. Je valt niet onder deze uitzondering als je op de dag van je opname in het bevolkingsregister opgenomen was op een referentieadres. Als je op de dag van je opname nergens staat ingeschreven of als je inschrijving is geschrapt, is het OCMW van de vestigingsplaats van deze instelling of voorziening bevoegd.

Het betreft een verblijf in een van de volgende faciliteiten:

 • Een psychiatrisch ziekenhuis
  Een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis (PAAZ) valt hier niet onder. Het OCMW van de gewoonlijke verblijfplaats is bevoegd voor maatschappelijke dienstverlening bij opname en verblijf in een PAAZ. Maar wanneer de betrokkene zonder onderbreking wordt overgebracht van een psychiatrisch ziekenhuis of een van de andere hieronder vermelde instellingen naar een PAAZ, blijft – zoals hierboven vermeld – het OCMW van de gemeente waar de betrokkene op het moment van zijn opname in de instelling ingeschreven is voor zijn hoofdverblijf in het Rijksregister bevoegd.
 • Een instelling voor gehandicapten
 • Een jeugdinstelling van de gemeenschappen of privépersonen die minderjarigen onder bezwarende titel huisvesten: bijvoorbeeld instellingen van de Bijzondere Jeugdzorg, pleeggezinnen.
 • Een erkend rustoord/serviceflat/woningcomplex met dienstverlening
 • Een instelling waar de betrokkene verplicht verblijft in uitvoering van een rechterlijke of administratieve beslissing: bijvoorbeeld gevangenissen, niet-erkende psychiatrische verzorgingstehuizen.
 • Een door de Koning bepaalde instelling, namelijk erkende psychiatrische verzorgingstehuizen (inclusief de als PVT erkende revalidatiecentra voor drugsverslaafden) en erkende initiatieven van beschut wonen. Het begeleid en beschermd wonen valt hier niet onder: de algemene bevoegdheidsregel is van toepassing.
 • Een erkende instelling voor opvang en tijdelijke huisvesting van personen in noodsituaties: onthaaltehuizen voor daklozen, opvangcentra voor mishandelde vrouwen, centra voor integrale gezinszorg, als onthaaltehuis erkende revalidatiecentra voor drugsverslaafden.
 • Een rust- en verzorgingstehuis
 • Een centrum voor ontwenning van druggebruik (bijvoorbeeld revalidatiecentrum voor drugsverslaafden dat erkend is door het RIZIV en betoelaagd is op basis van een revalidatie-overeenkomst)
 • Een door de bevoegde overheid erkende voorziening voor ouderen, waarin deze ouderen zelfstandig verblijven en waarin facultatieve ouderenzorg wordt aangeboden (bijvoorbeeld erkende groep van assistentiewoningen). 

Bovenvermeld OCMW is bevoegd bij de overbrenging vanuit een ziekenhuis naar bovenvermelde instellingen of personen, bij de opname en gedurende het verblijf. 

Het OCMW blijft bevoegd tijdens de hele duur van de steunverlening. Wijzigingen van je inschrijving voor het hoofdverblijf veranderen de bevoegdheid niet, bijvoorbeeld bij een lang verblijf in een instelling word je in principe ingeschreven op het adres van de instelling. Als je opname wordt onderbroken, wordt gekeken naar de inschrijving op de eerste dag van de opname na de onderbreking. 

Wanneer je op de dag van je opname geen inschrijving in het Rijksregister hebt, bijvoorbeeld in geval van ambtelijke schrapping, is het OCMW van je gewoonlijke verblijfplaats bevoegd. Als je geen gewoonlijke verblijfplaats hebt, bijvoorbeeld een dakloze, is het OCMW van de feitelijke verblijfplaats bevoegd. 

Wanneer je zonder onderbreking van de ene instelling of persoon naar de andere wordt overgebracht of wanneer je naar een ziekenhuis moet en terugkeert naar dezelfde of een andere instelling of persoon, blijft het OCMW van de dag van opname in de eerste instelling of bij de eerste persoon bevoegd. Een onderbreking wijzigt de bevoegdheid. 

Er gelden bijzondere regels voor asielzoekers die worden opgenomen in een van bovenvermelde instellingen.

Bij dringendheid kan het OCMW van de plaats waar de betrokkene zich bevindt, bij wijze van uitzondering, bevoegd zijn.

Deze bevoegdheidsregel is enkel van toepassing wanneer niemand een hulpvraag indient of kan indienen voor de pasgeboren baby.

Het OCMW van de gemeente waar de moeder op het ogenblik van de geboorte voor haar hoofdverblijf is ingeschreven in het wacht-, vreemdelingen- of bevolkingsregister is bevoegd voor de hulpverlening aan een pasgeboren kind. 

Het mag daarbij niet gaan om een inschrijving op een referentieadres. 

Dit OCMW blijft bevoegd gedurende het ononderbroken verblijf in een kraaminrichting, een ziekenhuis of een in een vorig punt vermelde instelling. 

Als de moeder niet ingeschreven is in het Rijksregister of is ingeschreven op een referentieadres, is het OCMW van de plaats van de geboorte bevoegd.

Bij dringendheid kan het OCMW van de plaats waar de betrokkene zich bevindt, bij wijze van uitzondering, bevoegd zijn.

Het OCMW van de geboorteplaats kan worden aangesproken voor hulp aan pasgeboren kinderen als het bevoegde OCMW nalaat te reageren binnen een bepaalde termijn of als het OCMW van de geboorteplaats oordeelt dat de hulp dringend noodzakelijk is.

Als de moeder een hulpvraag indient voor haarzelf en haar pasgeboren kind is het OCMW van de gewoonlijke verblijfplaats van de moeder bevoegd voor de maatschappelijke dienstverlening aan de moeder en haar kind. 

Bij het verlaten van de gevangenis of een andere instelling waarin je gedwongen was opgenomen, is het OCMW van de plaats van inschrijving op het moment van je opname in de gevangenis of instelling bevoegd. 

Als er geen inschrijving was op de dag van je opname, is het OCMW van de plaats waar de instelling gelegen is, bevoegd. 
Er gelden bijzondere regels voor asielzoekers die gedwongen worden opgenomen in een gevangenis of instelling. 

De verplichte plaats van inschrijving (code 207 opvangstructuur of code 207 OCMW) bepaalt het bevoegde OCMW. 

Als je werd toegewezen aan een opvangstructuur (code 207 opvangstructuur of code 207 no show), heb je enkel recht op materiële opvang en medische begeleiding door Fedasil. Je hebt geen recht op maatschappelijke dienstverlening. De vraag naar het bevoegde OCMW stelt zich bijgevolg niet.  

Als je als verplichte plaats van inschrijving (code 207) een OCMW hebt, is het OCMW van de code 207 bevoegd voor het toekennen van een huurwaarborg, installatiepremie, eerste huur en financiële steun.

Als hetzij de beroepstermijn tegen een beslissing van het CGVS of de RvV is verstreken en er werd geen beroep ingediend, hetzij de RvS het beroep heeft verworpen is de code 207 OCMW niet meer geldig. De territoriale bevoegdheid van het OCMW houdt daarnaast ook op wanneer de asielprocedure is beëindigd. 

Bij verwerving van een verblijfsrecht is de algemene regel of een van de uitzonderingen van toepassing. 

Als je als asielzoeker geen verblijfsrecht verwerft, is het OCMW van de gewoonlijke verblijfplaats bevoegd. 

Als een aan het OCMW toegewezen asielzoeker samenwoont met een steun- of leefloongerechtigde partner en er minstens een minderjarig kind ten laste is, is het recht op financiële steun van de toegewezen asielzoeker gewaarborgd, omdat zijn partner financiële steun of leefloon categorie 'gezinslast' is toegekend. 

Het OCMW van de code 207 keert bijgevolg geen maandelijkse steun uit, maar blijft wel het bevoegde OCMW voor alle andere hulpverlening aan de toegewezen asielzoeker.

Als je geen verplichte plaats van inschrijving hebt (geen code 207), is het OCMW van de plaats van inschrijving voor het hoofdverblijf in het wachtregister bevoegd op de dag van de hulpvraag, behalve:

 • Ingeval van inschrijving op het adres van de DVZ of het CGVS: in dat geval is het OCMW van de gewoonlijke verblijfplaats bevoegd. Als de betrokkene nog geen gewoonlijke verblijfplaats heeft en dakloos is, is het OCMW van de feitelijke verblijfplaats bevoegd.
 • Voor de huurwaarborg bij het verlaten van een opvangstructuur: in dat geval is het OCMW van de plaats waar de woning zich bevindt bevoegd.

Als de betrokkene een verblijfsrecht van meer dan drie maanden heeft bekomen, is:

 • Het OCMW van de gewoonlijke verblijfplaats bevoegd voor de huurwaarborg. In geval van huurwaarborg bij het verlaten van de opvangstructuur is het OCMW van de plaats waar de woning gelegen is bevoegd.
 • Het OCMW van de plaats waar de woning gelegen is bevoegd voor de installatiepremie.
 • Het OCMW van de gewoonlijke verblijfplaats bevoegd voor de eerste huur en de financiële steun

Voortijdelijk beschermdenis er een bijzondere bevoegdheidsregel te vinden in artikel 2, §5 wet 2 april 1965. Deze regel bepaalt dat het OCMW van de gemeente waar de steunaanvrager op datum van de steunaanvraag staat ingeschreven in het vreemdelingenregisterbevoegd is. De inschrijving in het vreemdelingenregister is dus doorslaggevend, niet de verblijfplaats.

Het statuut van tijdelijk beschermde wordt momenteel enkel gebruikt voor mensen die het Oekraïne-conflict ontvluchten.  

Je hebt recht op maatschappelijke integratie. Het OCMW van de gemeente van je gewoonlijke verblijfplaats is bevoegd, er is geen uitzonderingsgrond van toepassing. 

Als je als asielzoeker was toegewezen aan een OCMW blijft het OCMW van de code 207 OCMW bevoegd tot, hetzij de beroepstermijn tegen een beslissing van het CGVS of de RvV verstreken is en er geen beroep werd ingediend, hetzij de RvS het beroep tegen de negatieve beslissing van de RvV afwijst.

Als je in geval van ontoelaatbaarverklaring van het beroep door de RvS in het bezit bent van een bevel om het grondgebied te verlaten (BGV), waarvan de termijn nog niet verstreken is, nog geen uitwijzingsbevel betekend hebt gekregen, heb je recht op maatschappelijke dienstverlening tot de termijn op het uitwijzingsbevel verstrijkt. Het OCMW van de plaats waar je voor je hoofdverblijfplaats bent ingeschreven in het wachtregister is bevoegd.  

Bevoegdheid bij het verlaten van de opvangstructuur na verwerving verblijfsrecht van meer dan 3 maanden

Andere dienstverlening dan huurwaarborg

Voor hulpvragen gesteld voor het verlaten van de opvangstructuur is het OCMW van de gewoonlijke verblijfplaats bevoegd, namelijk het OCMW van de plaats waar de opvangstructuur ligt. 

Huurwaarborg

Het OCMW van de plaats waar de woning gelegen is, is bevoegd voor het toekennen van de huurwaarborg, zowel voor bewoners die een verblijfsrecht van meer dan drie maanden verwerven (erkenning, subsidiaire bescherming, regularisatie) als voor asielzoekers wiens code 207 opvangstructuur werd opgeheven. Op voorwaarde dat:

 • De hulpvraag gesteld wordt bij het verlaten van de opvangstructuur: de aanvraag tot het bekomen van een huurwaarborg moet ten laatste gedaan worden de laatste dag van het verblijf in de opvangstructuur. Als de aanvraag later gebeurt, is het OCMW van de gewoonlijke verblijfplaats bevoegd, tenzij een van de uitzonderingen van toepassing is. 
 • Het een bepaalbare woning betreft (er is minstens een akkoord van de verhuurder nodig). Als de woning niet voldoende bepaalbaar is, is het OCMW van de gewoonlijke verblijfplaats bevoegd, namelijk het OCMW van de plaats waar de opvangstructuur ligt.
  Uitzondering: voor asielzoekers die bij het verlaten van de opvangstructuur aan een OCMW worden toegewezen, is het toegewezen OCMW bevoegd voor het toekennen van de huurwaarborg.

Eerste huurgeld

Voor de toekenning van het eerste huurgeld aan een erkend vluchteling, een subsidiair beschermde of een geregulariseerde vreemdeling, is  het OCMW van de gemeente van de gewoonlijke verblijfplaats van de aanvrager bevoegd. Volgens de POD MI is dat de plaats waar de woning is gelegen omdat dat OCMW het OCMW van de gewoonlijke verblijfplaats wordt nadat de asielzoeker de opvangstructuur heeft verlaten. 

Indien de verhuurder echter de betaling van de eerste huur vraagt vóór het overhandigen van de sleutels (hetgeen in de praktijk vaak gebeurt), dan is op dat moment het OCMW van de plaats waar de opvangstructuur ligt nog de gewoonlijke verblijfplaats en dus bevoegd. 

Installatiepremie

Het OCMW van de gewoonlijke verblijfplaats is bevoegd voor onder meer de toekenning van de installatiepremie. Dit is het OCMW van de plaats waar de nieuwe woning is gelegen. Je hebt immers pas recht op een installatiepremie van zodra je uw hoedanigheid van dakloze verliest door een nieuwe woning te betrekken.

Als de betrokkene na het verlaten van de opvangstructuur dakloos wordt, is het OCMW van de feitelijke verblijfplaats bevoegd.

Als de betrokkene vanuit de opvangstructuur in een bepaalde instelling wordt opgenomen of bij een bepaalde persoon verblijft, is het OCMW van de plaats van inschrijving voor de hoofdverblijfplaats in het wacht-, vreemdelingen- of bevolkingsregister op de dag van de opname bevoegd. In de praktijk is dit het OCMW van de gemeente waar de opvangstructuur ligt.

Als de betrokkene tijdens zijn verblijf in de opvangstructuur student is geworden, is het OCMW van de inschrijving voor de hoofdverblijfplaats in het wacht-, vreemdelingen- of bevolkingsregister op de dag van de aanvraag bevoegd. Als de betrokkene al ingeschreven is in het vreemdelingenregister, is het OCMW van de plaats waar de opvangstructuur gelegen is bevoegd gedurende de ononderbroken duur van de studies. Als de betrokkene op het moment van de hulpvraag nog staat ingeschreven in het wachtregister, is het OCMW van de gewoonlijke verblijfplaats bevoegd, namelijk het OCMW van de plaats waar de opvangstructuur gelegen is. In dit geval (en in tegenstelling tot de vorige situatie waarbij de hulpvrager op het moment van de hulpvraag al in het vreemdelingenregister staat ingeschreven) blijft de bevoegdheid niet ongewijizigd voor de ononderbroken duur van de studie maar wijzigt het wanneer de gewoonlijke verblijfplaats wijzigt. 

Ook als de betrokkene minderjarig is, is het OCMW van de gewoonlijke verblijfplaats bevoegd. De regel voor studenten kan niet worden toegepast, de bevoegdheid zal dus wijzigen indien de gewoonlijke verblijfplaats wijzigt. 

Bevoegdheid na het verlaten van de opvangstructuur na verwerving verblijfsrecht van meer dan 3 maanden

Als de betrokkene gaat wonen in een woning waar hij ook kan worden ingeschreven in het Rijksregister, is het OCMW van de gewoonlijke verblijfplaats bevoegd voor alle OCMW-dienstverlening (huurwaarborg, eerste huur, installatiepremie, maandelijkse steun, …). 

Als de betrokkene moet worden beschouwd als dakloze, omdat hij bijvoorbeeld tijdelijk terecht kan bij familie of vrienden, is het OCMW van de feitelijke verblijfplaats bevoegd voor de OCMW-dienstverlening. Voor de opname in een opvangtehuis voor daklozen is het OCMW van de plaats van inschrijving op het moment van de opname bevoegd.
Als de betrokkene vanuit de opvangstructuur in een bepaalde instelling wordt opgenomen of bij een bepaalde persoon verblijft, is het OCMW van de plaats van inschrijving voor de hoofdverblijfplaats in het wacht-, vreemdelingen- of bevolkingsregister op de dag van de opname bevoegd. Als de betrokkene op het moment van de opname al is ingeschreven op een ander adres dan dat van de opvangstructuur, dan is het OCMW van de gemeente waar de betrokkene ingeschreven is bevoegd. Als de betrokkene op het moment van de opname nog op het adres van de opvangstructuur ingeschreven staat, is het OCMW van de gemeente waar de opvangstructuur ligt bevoegd. 

Als de betrokkene tijdens zijn verblijf in de opvangstructuur student is geworden, is het OCMW van de inschrijving voor de hoofdverblijfplaats in het wacht-, vreemdelingen- of bevolkingsregister op de dag van de aanvraag bevoegd. Als de betrokkene op het moment van de aanvraag al ingeschreven is op een ander adres dan dat van de opvangstructuur, is het OCMW van de gemeente waar de betrokkene ingeschreven is bevoegd. Als de betrokkene op het moment van de aanvraag nog op het adres van de opvangstructuur in het wachtregister ingeschreven is, is het OCMW van de gewoonlijke verblijfplaats bevoegd. 

Bevoegdheid in geval van ‘no show’ na verwerving verblijfsrecht van meer dan 3 maanden

Een asielzoeker die niet verblijft in de hem toegewezen opvangstructuur, heeft geen recht op maatschappelijke dienstverlening. 

Als een no show een verblijfsrecht van meer dan drie maanden verwerft, heeft hij recht op maatschappelijke dienstverlening (subsidiaire bescherming, regularisatie) of op maatschappelijke integratie (erkenning). Het OCMW van de gewoonlijke verblijfplaats is bevoegd voor de toekenning van alle OCMW-dienstverlening, tenzij een van de uitzonderingen van toepassing is. 

Bevoegdheid na opheffing code 207 opvangstructuur

Als de hulpvraag ten laatste bij het verlaten van een opvangstructuur wordt gesteld, is het OCMW van de plaats waar de woning gelegen is bevoegd voor het toekennen van de huurwaarborg. 

Als de hulpvraag gesteld wordt na het verlaten van de opvangstructuur of als er geen bepaalbare woning is, is het OCMW van de plaats van inschrijving in het wacht-, vreemdelingen- of bevolkingsregister bevoegd, namelijk het OCMW van de plaats waar de opvangstructuur gelegen is.

Voor alle andere OCMW-dienstverlening dan de huurwaarborg is het OCMW van de plaats van inschrijving in het wacht-, vreemdelingen- of bevolkingsregister bevoegd, namelijk het OCMW van de plaats waar de opvangstructuur gelegen is. Dit geldt voor alle hulpvragen gesteld bij het verlaten van de opvangstructuur of erna, namelijk het OCMW van de plaats waar de opvangstructuur gelegen is. 

Als de asielzoeker op het moment van het verlaten van de opvangstructuur nog op het adres van de DVZ of het CGVS ingeschreven is, is het OCMW van de gewoonlijke verblijfplaats bevoegd. 

Als de asielzoeker geen gewoonlijke verblijfplaats heeft en dakloos is, is het OCMW van de feitelijke verblijfplaats bevoegd, namelijk het OCMW van de plaats waar de opvangstructuur ligt. 

Bevoegdheid na het verlaten van een opvangstructuur in geval van aan een OCMW toegewezen asielzoeker

Het OCMW van de code 207 OCMW is bevoegd voor alle OCMW-dienstverlening, met inbegrip van de toekenning van de huurwaarborg. 

Voor medische hulp om dringende redenen is het OCMW van de gemeente waaraan je werd toegewezen bevoegd (code 207). Bij dringendheid kan onder bepaalde voorwaarden het OCMW van de plaats van de zorgverlening bevoegd zijn. 

Onwettig verblijvende vreemdelingen hebben alleen recht op dringende medische hulp. Voor onwettig verblijvende vreemdelingen is het OCMW van de plaats van je gewoonlijke verblijfplaats bevoegd.

Wanneer de gewoonlijke verblijfplaats niet vastgesteld kan worden, is het OCMW van de plaats van zorgverlening bij wijze van uitzondering bevoegd.

Wanneer in onvoorziene omstandigheden dringende medische zorg verstrekt moet worden in een andere gemeente dan in die van de andere gewoonlijke verblijfplaats, kan het OCMW van de plaats van zorgverlening bevoegd zijn op voorwaarde dat:

 • de zorgen (dat is, de hulp) dringend noodzakelijk zijn en
 • de hulpvraag tijdens het verblijf in het ziekenhuis gesteld wordt.  

Hetzelfde OCMW is bevoegd voor zowel maatschappelijke integratie als maatschappelijke dienstverlening.  

Het OCMW van je plaats van inschrijving voor het hoofdverblijf in het vreemdelingen- of bevolkingsregister op het moment van je hulpvraag is bevoegd voor de ononderbroken duur van je studies. 

Het mag daarbij niet gaan om een inschrijving op een referentieadres. Bij een ambtshalve schrapping en ingeval van een minderjarige student geldt de algemene regel.

Deze bevoegdheidsregel is enkel van toepassing op studenten in de zin van de leefloonwet. Het moet met andere woorden gaan om een persoon ouder dan 18 en jonger dan 25 jaar die een voltijdse studie aanvat, hervat of voortzet aan een erkende onderwijsinstelling.

Onderbreking van de studies: bijvoorbeeld inschrijving als werkzoekende bij de VDAB, uitschrijving als student. Een schoolvakantie, stage in het buitenland, vakantiewerk waarvan het loon hoger is dan het leefloon. Verandering van studierichting vormt geen onderbreking van de studies. Als je na een onderbreking opnieuw wil gaan studeren, is het OCMW van de inschrijving op het moment van de nieuwe hulpvraag bevoegd.

Voltijdsestudie: bijvoorbeeld alternerend beroepsonderwijs, diplomacontract, leercontract, studie in het buitenland in het kader van een uitwisselingsproject. Creditcontract/examencontract, avondonderwijs, afstandsonderwijs, vrije student en cursus sociale promotie wordt niet beschouwd als voltijdse studie.

Deze regel is niet van toepassing op studerende asielzoekers aangezien zij ingeschreven zijn in het wachtregister. Er gelden bijzondere regels voor asielzoekers die studeren.

Als je in bepaalde instellingen bent opgenomen (bijvoorbeeld erkend opvangcentrum voor thuislozen), is het OCMW bevoegd van de gemeente waar je op het moment van je opname voor je hoofdverblijf een inschrijving had in het wacht-, vreemdelingen- of bevolkingsregister. Als je geen inschrijving hebt op het moment van je opname in bepaalde instellingen of bij bepaalde personen is het OCMW van je gewoonlijke verblijfplaats bevoegd. Dit is een feitenkwestie. Aangezien het om daklozen gaat, zal er geen gewoonlijke verblijfplaats zijn. Dan is de regel voor daklozen van toepassing, namelijk de feitelijke verblijfplaats. Dit is de plaats waar je je met je hulpvraag aanbiedt. Deze feitelijke verblijfplaats dient strikt te worden geïnterpreteerd en onderscheidt zich van het begrip gewoonlijke verblijfplaats, hetgeen de plaats is waar men gewoonlijk of continu verblijft en een duurzaam karakter kent. 

Als je niet bent opgenomen in bepaalde instellingen is het OCMW van je feitelijke verblijfplaats bevoegd. 

Opgelet, indien er een geldige toewijzing aan een opvangstructuur is of een geldige code 207 no show, dan is geen enkel OCMW bevoegd want er is geen recht. Bij opvang in een opvangcentrum waarbij de persoon daar ook effectief verblijft, is er namelijk geen recht op OCMW-hulp. Bij vertrek uit de opvangstructuur wordt de betrokkene gelijkgesteld met een dakloze. 

Het OCMW van de plaats waar je wordt gehospitaliseerd, is bevoegd op voorwaarde dat de gevraagde hulp dringend noodzakelijk is.

Om te vermijden dat de dakloze zich tegelijk aanbiedt op verschillende OCMW’s en bijgevolg op verschillende plaatsen steun krijgt, geldt er een meldingsplicht voor de OCMW’s aan de Bestuursdirectie van het Maatschappelijk Welzijn. Op die manier komt er snel een gegevensuitwisseling tussen de OCMW’s en de administratie tot stand. De OCMW’s kunnen zich hierdoor heel snel informeren over het feit of de dakloze aanvrager al dan niet een soortgelijke aanvraag deed bij een ander OCMW.  

Er gelden bijzondere regels voor asielzoekers die dakloos zijn.   

Zoals hierboven al is aangegeven, is het OCMW van je gewoonlijke verblijfplaats, respectievelijk van de plaats van de geboorte, bevoegd wanneer de behoefte aan hulp tijdens je verblijf in bepaalde instellingen of bij bepaalde personen of inrichtingen ontstaat en je geen inschrijving had op de dag van je opname. Wanneer de behoefte aan hulp tijdens je verblijf in bepaalde instellingen, inrichtingen of bij bepaalde personen ontstaat en je een inschrijving had op de dag van je opname, is het OCMW van de plaats van inschrijving op de dag van je opname bevoegd.

Maar als de hulpverlening dringend noodzakelijk is, mag het OCMW van de gemeente waar de instelling of inrichting gelegen is, optreden in de plaats van en op kosten van het eigenlijk bevoegde OCMW, namelijk het OCMW van de plaats van inschrijving op de dag van je opname. Het eigenlijk bevoegde OCMW kan een einde maken aan het in de plaats optreden van het andere OCMW door zelf alsnog een beslissing inzake steunverlening te nemen. 

Daarnaast volgt uit rechtspraak van de Raad van State dat het aangesproken OCMW waar je een toevallige of opzettelijke verblijfsplaats hebt, kan optreden wanneer de hulpverlening dringend noodzakelijk is.

Hulpverlening die dringend noodzakelijk is, is niet hetzelfde als dringende medische hulp (DMH).

Meer info