Voorwaarden medische regularisatie (9ter)

In het kort

Om een medische regularisatie te bekomen, moet je lijden aan een ernstige ziekte en mag er geen adequate medische zorg in je herkomstland zijn. Dat zijn de gegrondheidsvoorwaarden. Daarnaast zijn er ontvankelijkheidsvoorwaarden die vervuld moeten zijn, anders onderzoekt Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) je aanvraag niet.

Ontvankelijkheidsvoorwaarden

Je aanvraag voor medische regularisatie moet aan een aantal ontvankelijkheidsvoorwaarden voldoen. Als dat niet het geval is, dan wijst DVZ je aanvraag af. In jargon heet dat ‘onontvankelijk verklaren'. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende ontvankelijkheidsvoorwaarden.

Het bewijs van identiteit lever je bij voorkeur met een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart. Voeg een kopie toe bij je aanvraag. Bij de woonstcontrole moet je het originele document tonen.

DVZ aanvaardt in principe ook een vervallen paspoort of identiteitskaart, of een paspoort of identiteitskaart van een staat die niet meer bestaat (bijvoorbeeld Joegoslavië, USSR). Als er echter ernstige twijfel bestaat over je identiteit volstaat dergelijk document niet. 

Heb je geen paspoort of identiteitskaart? Dan kan je je identiteit bewijzen met een alternatief document of een combinatie van bewijselementen.

 • een alternatief document

  Het document moet aan de volgende voorwaarden voldoen (cumulatief):

  • Het bevat je volledige naam, nationaliteit, geboorteplaats en geboortedatum.
  • Het is uitgereikt door de bevoegde overheid volgens het Wetboek Internationaal Privaatrecht of een andere internationale overeenkomst met hetzelfde voorwerp.
  • Het laat toe een fysieke band met jou vast te stellen. Dat kan bijvoorbeeld door een foto of door vingerafdrukken. Een handtekening is niet voldoende.
  • Het is niet opgesteld enkel op basis van verklaringen die jij hebt afgelegd.

  Enkele voorbeelden van een alternatief document (memorie van toelichting artikel 9ter Verblijfswet): 

  • getuigschrift van identiteit
  • consulaire kaart
  • militair zakboekje
  • huwelijksboekje
  • oud nationaal paspoort
  • rijbewijs
  • getuigschrift van nationaliteit
  • kieskaart
  • vonnis van een Belgische rechtbank die de status van staatloze toekent
  • getuigschrift van staatloosheid, afgeleverd door het CGVS
  • getuigschrift afgeleverd door het UNHCR met betrekking tot de status van vluchteling, bekomen door de betrokkene in een derde land.
  • een combinatie van bewijselementen
 • een combinatie van bewijselementen 

  Kan je je identiteit niet met één document bewijzen? Dan kan je meerdere documenten voorleggen die samen je identiteit bewijzen. 

  Elk bewijselement moet aan de volgende voorwaarden voldoen (cumulatief): 

  • Het is uitgereikt door de bevoegde overheid overeenkomstig het Wetboek IPR of een andere internationale overeenkomst met hetzelfde onderwerp.
  • Het is niet opgesteld enkel op basis van verklaringen die jij hebt afgelegd.

  Minstens één van de bewijselementen moet toelaten een fysieke band met jou vast te stellen. Dat kan bijvoorbeeld door een foto of door vingerafdrukken. Een handtekening is niet voldoende.

  Een combinatie van bewijselementen kan zijn (memorie van toelichting artikel 9ter Verblijfswet): 

  • een geboorteakte
  • een huwelijksakte
  • een akte van bekendheid
  • een getuigschrift van verlies van identiteitsdocumenten, afgeleverd door de autoriteiten van het land van herkomst
  • een attest van immatriculatie
  • een elektronische vreemdelingenkaart

  Elk document waarvan de waarachtigheid niet ter discussie kan worden gesteld, volstaat als bewijs (Grondwettelijk Hof 26 november 2009, nr. 2009/193).

Meer details over de bewijselementen vind je in het rechtspraakoverzicht 9ter

Vrijstellingen van bewijs van identiteit 

Je moet je identiteit niét bewijzen in de volgende gevallen:

 • Als je verzoek om internationale bescherming nog niet definitief werd afgewezen. Toon in je 9ter-aanvraag duidelijk aan dat je asielprocedure nog loopt.
 • Als je een toelaatbaar cassatieberoep indiende. Toon ook hier aan dat de procedure nog loopt.

Opgelet! je krijgt geen vrijstelling als het voor jou onmogelijk is om een identiteitsbewijs voor te leggen. Die vrijstelling is sinds 10 januari 2011 afgeschaft.

Tijdstip van beoordeling identiteitsbewijs

DVZ moet je identiteitsbewijs beoordelen op het moment dat je je aanvraag indient, niét op het moment van de beslissing.

Bijvoorbeeld:

Je was verzoeker om internationale bescherming bij de indiening van je aanvraag. Je legde daarom geen bewijs van identiteit voor, maar een bewijs dat je asielprocedure nog loopt. Op het moment van de beslissing ben je geen verzoeker om internationale bescherming meer. In je dossier zit geen bewijs van identiteit. DVZ mag je dossier dan niet onontvankelijk verklaren.

Je moet een standaard medisch attest 9ter (verplicht model) indienen. Dit zijn de voorwaarden waaraan het standaard medisch attest moet voldoen:

 • Je moet het attest gelijktijdig met je aanvraag opsturen of indienen.
 • Gebruik het verplicht model. 
 • Het attest mag niet ouder zijn dan 3 maanden bij het indienen van de aanvraag.
 • Het attest moet 3 gegevens bevatten: de ziekte, de graad van ernst en de noodzakelijk geachte behandeling.

Meer informatie over het standaard medisch attest vind je hier

Je moet in je aanvraag het adres van je effectieve verblijfplaats in België vermelden. 

Je aanvraag voor medische regularisatie moet op nieuwe elementen steunen. Een nieuw element is een feit, argument of document dat je voordien nog niet inriep of had moeten inroepen in een verzoek om internationale bescherming, een aanvraag humanitaire regularisatie (9bis), of een aanvraag medische regularisatie (9ter). 

Elementen uit eerder verzoek om internationale bescherming
Medische elementen die je vermeldde in je verzoek om internationale bescherming, maar die afgewezen werden omdat ze geen grond vormden voor de erkenning als vluchteling of voor de toekenning van het subsidiair beschermingsstatuut, kan je wél gebruiken bij een latere aanvraag medische regularisatie (9ter).
 
Elementen uit eerdere aanvraag medische regularisatie (9ter)
Medische elementen die je in een afgewezen 9ter-aanvraag inriep, mag je niet opnieuw inroepen als DVZ die elementen al ten gronde onderzocht heeft, of onontvankelijk heeft verklaard op basis van artikel 9ter, § 3, 4° Vw. (“kennelijk ongegrond”). Elementen die DVZ niet ten gronde onderzocht heeft in de eerdere aanvraag kunnen wél in de nieuwe aanvraag worden vermeld als DVZ de eerdere aanvraag onontvankelijk verklaarde om één van volgende redenen:
 
 • Je diende de aanvraag niet per aangetekende brief in.
 • Je voegde geen identiteitsdocumenten toe aan je aanvraag terwijl dat wel moest.
 • Je legde geen correct standaard medisch getuigschrift voor.
 • Je vermeldde je effectieve verblijfplaats in België niet.

Ook elementen die je inriep in een eerdere aanvraag waarvan je afstand deed, kun je in een nieuwe aanvraag opnieuw vermelden.

Loopt je vorige 9ter-aanvraag nog, maar wil je toch al een nieuwe aanvraag indienen? Vermeld in de nieuwe aanvraag dan ook alle relevante elementen uit de vorige aanvraag. Want door het indienen van een nieuwe aanvraag doe je afstand van je eerdere aanvraag.

Als je aanzet tot of deelneemt aan bepaalde ernstige misdrijven of daden, dan is je aanvraag voor medische regularisatie onontvankelijk.

Het gaat om deze misdrijven of daden (artikel 55/4 Verblijfswet):

 • een misdrijf tegen de vrede, een oorlogsmisdrijf of een misdrijf tegen de menselijkheid
 • handelingen die in strijd zijn met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties
 • een ernstig misdrijf

Als je één van die misdrijven of daden pleegde, kan DVZ een bevel om het grondgebied te verlaten (BGV) geven. DVZ mag het BGV wel niet uitvoeren of laten uitvoeren als dat een schending van artikel 3 EVRM zou betekenen.

De minister of DVZ kan je 9ter-aanvraag of je machtiging tot verblijf weigeren wanneer je één van de volgende handelingen stelde om een machtiging tot verblijf te verkrijgen (artikel 74/20 Verblijfswet): 

 • Je gebruikte valse of misleidende informatie, of valse of vervalste documenten.
 • Je pleegde fraude.
 • Je gebruikte andere onwettige middelen. 

De minister of DVZ moet rekening houden met de volgende elementen voor ze de weigeringsbeslissing neemt: 

 • de aard en de hechtheid van je gezinsband
 • de duur van je verblijf in België
 • het bestaan van familiebanden of culturele of sociale banden met je land van herkomst

Je aanvraag moet de toets van de medische filter doorstaan.

Wat is de medische filter? Je dossier mag niet kennelijk, dat wil zeggen heel duidelijk, ongegrond zijn. Als je een aanvraag indient voor een ‘ontstoken teennagel’ of voor een ‘banale verkoudheid’, dan is je dossier onontvankelijk.

De DVZ-arts gaat na of je ziekte ‘op het eerste gezicht’ voldoet aan de risicovereiste van artikel 9ter Verblijfswet. De arts gaat na of het risico kennelijk afwezig is. Als de arts van oordeel is dat het risico kennelijk afwezig is, dan kan DVZ je dossier onontvankelijk verklaren.

De arts beoordeelt nog niet de afwezigheid van een ernstige ziekte of de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de medische behandeling. De beoordeling daarvan gebeurt in de gegrondheidsfase. 

Aanvraag

Je moet je aanvraag in 1 van de 3 landstalen indienen: Nederlands, Frans of Duits. Je kiest zelf welke van de 3 talen, maar:

 • Startte je eerder een procedure voor internationale bescherming op? Dan moet je 9ter-aanvraag in dezelfde taal gebeuren als die procedure. Die verplichting geldt tot 6 maanden na het afwijzen van de asielaanvraag. Nadien kan je terug vrij kiezen tussen Nederlands, Frans of Duits.
Medisch attest

De toegevoegde medische attesten moeten in het Nederlands, Frans of Duits zijn. Ze moeten niet in dezelfde taal zijn als de aanvraag.

Bewijs van identiteit

Als het bewijselement van identiteit niet in het Nederlands, Frans of Duits is opgesteld, dan moet je een vertaling voorzien. Je laat best een beëdigde vertaling maken.

Andere informatie of bewijsstukken

Voor andere nuttige informatie of bewijsstukken over de ziekte mag je naar Engelse teksten verwijzen. Citaten neem je best op in je aanvraag en voorzie je van een vertaling.

Jijzelf of je advocaat moeten de 9ter-aanvraag ondertekenen.

Je moet je aanvraag indienen per aangetekend schrijven.

Stuur je aanvraag naar dit adres:

Dienst Vreemdelingenzaken Afdeling Uitzonderlijk Verblijf – Dienst Medisch Verblijf Pachecolaan, 44 1000 BRUSSEL

Stuur je je aanvraag niet per aangetekend schrijven of naar een ander adres? Dan is je aanvraag onontvankelijk.

Gegrondheidsvoorwaarden

Eens DVZ je 9ter-aanvraag ontvankelijk heeft verklaard, gaat DVZ na of je aan de gegrondheidsvoorwaarden voor medische regularisatie voldoet. Voldoe je aan de voorwaarden, dan krijg je een machtiging tot verblijf.

Je moet lijden aan een ziekte die:

 • ofwel een reëel risico inhoudt voor je leven of je fysieke integriteit 
 • ofwel een reëel risico inhoudt op een onmenselijke of vernederende behandeling wanneer er geen adequate behandeling is in je land van herkomst of het gewoonlijk verblijf. 

De DVZ-arts onderzoekt je medische toestand op basis van je medisch attest en eventueel een bijkomend medisch onderzoek.

De medische zorgen voor je ziekte zijn niet adequaat: 

 • als ze niet beschikbaar of niet toegankelijk zijn in je herkomstland of in het land waar je wettig kunt verblijven, of
 • wanneer er een onzekere of een zeer beperkte beschikbaarheid is.

Opgelet! Beschikbare medische zorg volstaat op zich niet. De medische zorg moet ook toegankelijk zijn. DVZ houdt rekening met de feitelijke en individuele toegankelijkheid van de medische zorgen. Daarbij zijn de volgende factoren van belang:

 • financiële factoren
  • Bijvoorbeeld: toegang tot werk en sociale zekerheid en bestaan van een sociaal en familiaal netwerk.
 • etnische factoren
 • religieuze factoren
 • gender
 • politieke factoren
 • geografische factoren
 • veiligheidsfactoren

Opgelet! Het is niet voldoende om te bewijzen dat de zorgverstrekking in België beter is dan in je land van herkomst. Als de medische zorg in je land van herkomst een aanvaardbare kwaliteit heeft, heb je geen recht op medisch verblijf in België.

Vaak is het moeilijk om kwalitatieve informatie te verkrijgen over de beschikbaarheid en toegankelijkheid van bepaalde medische zorg. Lees daarover meer op de pagina 'medische herkomstlandeninformatie'.