Als gedetacheerde binnen de Europese Unie ben je onder bepaalde voorwaarden van rechtswege toegelaten tot werk. Je bent dus vrijgesteld van gecombineerde vergunning of arbeidskaart. De inhoudelijke regels zijn hetzelfde in het Vlaams en het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

Wat is detachering binnen de EU?

Detachering of terbeschikkingstelling binnen de Europese Unie wil zeggen dat een werknemer door een werkgever in een andere EU-lidstaat tijdelijk naar België wordt gestuurd om er diensten te verrichten. Dit gebeurt in het kader van het vrij verkeer van diensten. De ontvanger van de diensten is een natuurlijke persoon of rechtspersoon in België, de werknemer blijft verbonden aan de werkgever in de andere EU-lidstaat.

De gedetacheerde Unieburger-werknemer is altijd vrijgesteld van gecombineerde vergunning of arbeidskaart. De gedetacheerde derdelands werknemer is onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van gecombineerde vergunning of arbeidskaart.

Voorbeelden van detachering:

 • Een onderneming uit een andere lidstaat belooft werken uit te voeren voor een onderneming in België en stelt daarvoor zijn werknemer ter beschikking aan de onderneming in België.
 • Een onderneming uit een andere lidstaat zendt zijn werknemer uit naar een vestiging of een onderneming van hetzelfde concern in België in het kader van detachering.

Ook zelfstandige dienstverrichter kunnen in het kader van het vrij verkeer van diensten een opdracht komen uitvoeren in België. Zij zijn hierbij vrijgesteld van beroepskaart om die dienstverrichting in België uit te voeren. 

A1 formulier en Limosa-aangifte

Als gedetacheerde val je onder het sociale zekerheidsstelsel van de uitzendstaat. Je moet een A1 formulier voorleggen dat bewijst in welk land je aangesloten bent bij de sociale zekerheid en sociale bijdragen betaalt.

Voordat de gedetacheerde werknemers en bepaalde gedetacheerde zelfstandigen hun activiteit starten, moet er verplicht een Limosa-aangifte gebeuren van hun activiteit als gedetacheerde in België. 

Terbeschikkingstelling van Unieburgers

Als Unieburger die gedetacheerd wordt naar België als werknemer, ben je vrijgesteld van gecombineerde vergunning of arbeidskaart.

Als de detachering minder dan 90 dagen duurt, val je onder kort verblijf voor Unieburgers. Als de detachering meer dan 90 dagen duurt, vraag je een EU kaart aan.

Terbeschikkingstelling van derdelanders

Als je als derdelander werkt voor een onderneming in een andere EU-lidstaat en daar verblijft, en deze onderneming komt een dienst verrichten in België, ben je onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van gecombineerde vergunning of arbeidskaart. Dit is de zogenaamde 'Vander Elst-vrijstelling'.

Je bent vrijgesteld van gecombineerde vergunning of arbeidskaart voor zover voldaan werd aan de voorafgaandelijke Limosa-aangifte en:

 • je in de lidstaat waar je verblijft een verblijfsrecht hebt van meer dan 3 maanden.
 • je op wettige wijze tewerkgesteld bent in de lidstaat waar je verblijft. Je arbeidsvergunning moet minstens zo lang geldig zijn als de duur van je tewerkstelling in België.
 • je een regelmatige arbeidsovereenkomst hebt.
 • je een paspoort en verblijfsvergunning hebt die geldig zijn tot het einde van je dienstverlening. Je moet immers kunnen terugkeren naar je land van oorsprong of verblijf.

Een vrijstelling van arbeidskaart of gecombineerde vergunning betekent niet dat je je verblijfsrecht in België niet in orde moet brengen.

Verblijfsrecht van minder dan 90 dagen

Als de detachering minder dan 90 dagen duurt, val je onder kort verblijf. Je vraagt een aankomstverklaring (bijlage 3) bij de gemeente, tenzij je hiervan bent vrijgesteld (bv. bij verblijf in een hotel).

Verblijfsrecht van meer dan 90 dagen

Als de detachering meer dan 90 dagen duurt, vraag je een A kaart bij de gemeente. Technisch gezien gaat het om een statuutswijziging op basis van artikel 25/2 van het Verblijfsbesluit en artikel 9 van de Verblijfswet. Je moet deze aanvraag dus doen vanuit een wettig (kort) verblijf. Hiervoor leg je de volgende documenten voor:

 • een geldig Limosa-attest
 • een geldig A1 formulier
 • geldig paspoort (mistens geldig voor de duur van de detachering)
 • een geldige verblijfsvergunning en arbeidsvergunning uit de uitzendlidstaat (mistens geldig voor de duur van de detachering)
 • een geldige arbeidsovereenkomst met de werkgever uit de uitzendlistaat
 • de overeenkomst voor het uitbesteden van diensten tussen de werkgever in de uitzendlidstaat en de Belgische firma
 • het bewijs van de betaling van de administratieve bijdrage (retributie) van 220 euro. Lees hier meer over de vrijstellingen en procedure. Jijzelf, je werkgever of een derde persoon, schrijft dit bedrag over op bankrekening BE57 6792 0060 9235 van de Dienst Vreemdelingenzaken. In de mededeling vermeld je je naam, voornaam, geboortedatum en nationaliteit. Voor de mededeling moet je volgende structuur gebruiken: NaamVoornaamNationaliteitDDMMJJJJ.
 • een getuigschrift waaruit blijkt dat de onderdaan van een derde land niet veroordeeld is geweest wegens misdaden of wanbedrijven van gemeen recht in de uitzendlidstaat
 • een medisch attest waaruit blijkt dat de onderdaan van een derde land niet is aangetast door een van de ziekten bedoeld in de bijlage bij de wet van 15 december 1980. Het model vind je hier.

Dienstverrichting als zelfstandige in een andere lidstaat

Unieburgers of derdelanders die legaal in een andere EU-lidstaat verblijven, en die als zelfstandige dienstverrichter (= ‘“Iedere natuurlijke persoon, onderdaan van een lidstaat of rechtspersoon die gevestigd is in een lidstaat, mag zijn diensten aanbieden of verrichten in een andere Europese lidstaat.”) een dienst komen uitvoeren in België, zijn vrijgesteld van beroepskaart om die dienstverrichting in België uit te voeren. 

Een vrijstelling van beroepskaart betekent niet dat je je verblijfsrecht in België niet in orde moet brengen.

Dienstverrichting als zelfstandige Unieburger

Als de detachering als zelfstandige Unieburger minder dan 90 dagen duurt, val je onder kort verblijf voor Unieburgers. Als de detachering meer dan 90 dagen duurt, vraag je een EU kaart aan.

Dienstverrichting als zelfstandige derdelander

Verblijfsrecht van minder dan 90 dagen

Als de detachering als zelfstandige derdelander minder dan 90 dagen duurt, val je onder kort verblijf. Je vraagt een aankomstverklaring (bijlage 3) bij de gemeente, tenzij je hiervan bent vrijgesteld (bv. bij verblijf in een hotel).

Verblijfsrecht van meer dan 90 dagen

Als de detachering als zelfstandige derdelander meer dan 90 dagen duurt, vraag je een A kaart bij de gemeente. Technisch gezien gaat het om een statuutswijziging op basis van artikel 25/2 van het Verblijfsbesluit en artikel 9 van de Verblijfswet. Je moet deze aanvraag dus doen vanuit een wettig (kort) verblijf. Hiervoor leg je de volgende documenten voor:

 • een geldig Limosa-attest indien dit verplicht is. Zelfstandigen zijn enkel verplicht om een Limosa-aangifte te doen als zij activiteiten verrichten binnen een risicosector. Dit zijn de vleesindustrie, bouwindustrie en schoonmaakindustrie. Andere zelfstandigen zijn niet verplicht om een Limosa-aangifte te doen.
 • een geldig A1 formulier
 • geldig paspoort (mistens geldig voor de duur van de detachering)
 • een geldige verblijfsvergunning en vergunning om te werken als zelfstandige uit de uitzendlidstaat (mistens geldig voor de duur van de detachering)
 • een bewijs een zelfstandig bedrijf te hebben in de uitzendlidstaat
 • een bewijs dat er geen openstaande Sociale Zekerheidsschulden zijn in de uitzendlistaat
 • de overeenkomst voor het uitbesteden van diensten tussen de firma in de uitzendlidstaat en de Belgische firma
 • het bewijs van de betaling van de administratieve bijdrage (retributie) van 220 euro. Lees hier meer over de vrijstellingen en procedure. Jijzelf, je werkgever of een derde persoon, schrijft dit bedrag over op bankrekening BE57 6792 0060 9235 van de Dienst Vreemdelingenzaken. In de mededeling vermeld je je naam, voornaam, geboortedatum en nationaliteit. Voor de mededeling moet je volgende structuur gebruiken: NaamVoornaamNationaliteitDDMMJJJJ.
 • een getuigschrift waaruit blijkt dat de onderdaan van een derde land niet veroordeeld is geweest wegens misdaden of wanbedrijven van gemeen recht in de uitzendlidstaat
 • een medisch attest waaruit blijkt dat de onderdaan van een derde land niet is aangetast door een van de ziekten bedoeld in de bijlage bij de wet van 15 december 1980. Het model vind je hier.