Kort verblijf als Unieburger

In het kort

Als Unieburger mag je België binnenkomen en er verblijven voor een periode van maximum drie maanden. Dat is een recht, geen gunst. Het enige wat je moet bewijzen is dat je Unieburger bent.

Bewijs Unieburgerschap

Het enige dat je moet bewijzen om te genieten van je recht op binnenkomst en kort verblijf is je Unieburgerschap

In principe bewijs je dat met een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart. Als Unieburger heb je geen visum nodig. 

Heb je géén geldig paspoort of geldige identiteitskaart? Dan kan je je Unieburgerschap ook bewijzen met alternatieve documenten

 • een vervallen paspoort of identiteitskaart; of
 • een ander bewijs van je identiteit en nationaliteit dat aantoont dat je Unieburger bent
  • Bijvoorbeeld een rijbewijs of een verblijfsdocument afgegeven door een lidstaat van de Europese Unie. DVZ beoordeelt elk voorgelegd bewijs individueel. In de praktijk aanvaardt DVZ alleen een document met pasfoto.

Als je géén geldig paspoort of een geldige identiteitskaart hebt, maar wel op een andere manier kan aantonen dat je Unieburger bent, geeft DVZ Grenscontrole je een bijzonder doorlaatbewijs af in de vorm van een bijlage 10quater

Kan je geen enkel bewijs voorleggen van je Unieburgerschap? Dan moet DVZ Grenscontrole je binnen redelijke grenzen de mogelijkheid geven om de vereiste documenten te bekomen. Of om je ze binnen een redelijke termijn te laten bezorgen. Door je bijvoorbeeld te laten bellen naar iemand die je bovenstaande documenten kan bezorgen aan de grens.

DVZ Grenscontrole moet je die mogelijkheid geven vooraleer je de toegang tot België te weigeren.

Administratieve geldboete

Als je België binnenkomt zonder in het bezit te zijn van een geldig paspoort kan DVZ je een administratieve geldboete opleggen van 200 euro. In de praktijk maakt DVZ geen gebruik van deze mogelijkheid.

Melding van aanwezigheid

Je moet je aanwezigheid melden bij de gemeente van je verblijfplaats binnen tien werkdagen na je aankomst in België. Op bewijs van je Unieburgerschap geeft de gemeente je een bijlage 3ter af ('melding van aanwezigheid'). Dit document is geen verblijfsdocument en wordt kosteloos verstrekt.

Je bent niet verplicht je aanwezigheid te melden:

 • als je logeert in een logementshuis dat onderworpen is aan de wetgeving betreffende de controle op reizigers
 • als je tijdens je reis in België opgenomen wordt voor behandeling in een ziekenhuis of een soortgelijke verplegingsinrichting
 • als je aangehouden bent en in een strafinrichting of een inrichting tot bescherming van de maatschappij gedetineerd bent

Als je je aanwezigheid niet meldt binnen tien werkdagen kan DVZ je een administratieve geldboete opleggen van 200 euro. In de praktijk maakt DVZ geen gebruik van deze mogelijkheid.

Duur van je kort verblijf

Met een kort verblijf mag je als Unieburger maximum drie maanden in België blijven. 

Als je na drie maanden België verlaat, kan je nadien terugkomen naar België voor een nieuwe periode van maximum drie maanden. Er is géén referentieperiode waarbinnen je telkens een verblijfsrecht hebt van maximum drie maanden, zoals bij gewone derdelanders. Je vorige verblijf moet wel 'daadwerkelijk en effectief' beëindigd zijn, om recht te hebben op een nieuw kort verblijf.

Weigering van binnenkomst en einde kort verblijf

DVZ kan je recht op binnenkomst of je kort verblijf alleen weigeren of beëindigen in één van de volgende gevallen: 

 • Je vormt een gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid.
  • De beslissing moet uitsluitend gebaseerd zijn op je persoonlijk gedrag. Een strafrechtelijke veroordeling is niet voldoende om je binnenkomst of verblijf te weigeren of te beëindigen. Je gedrag moet een actuele, werkelijke en voldoende ernstige bedreiging vormen voor een fundamenteel belang van de samenleving.
 • Je vormt een gevaar voor de volksgezondheid.
  • Alleen als je lijdt aan een ziekte in de bijlage bij de Verblijfswet, kan DVZ je binnenkomst weigeren of je verblijf beëindigen. Het gaat om potentieel epidemische ziekten zoals gedefinieerd door de Wereldgezondheidsorganisatie of andere infectieziekten of besmettelijke parasitaire ziekten. Als er ernstige aanwijzingen zijn dat je lijdt aan één van die ziekten, kan DVZ je binnen 3 maanden na je datum van binnenkomst onderwerpen aan een kosteloos medisch onderzoek. DVZ mag die medische onderzoeken niet systematisch opleggen.
 • Je pleegde fraude die bijgedragen heeft tot de erkenning van je verblijfsrecht. In dat geval wordt je verblijfsrecht retroactief ingetrokken.
 • Als je een economisch niet-actieve Unieburger bent (= EU-beschikker of EU-student) kan DVZ je kort verblijfsrecht ook beëindigen als je een onredelijke belasting vorm voor de sociale bijstand

Voordat DVZ je binnenkomst weigert of je kort verblijfsrecht beëindigt of intrekt, moet het altijd rekening houden met de volgende elementen:

 • de duur van je verblijf in België
 • je leeftijd
 • je gezondheidstoestand
 • je gezins- en economische situatie
 • je sociale en culturele integratie in België
 • je banden met het herkomstland

Tegen de beëindiging of intrekking van je kort verblijf kan je een automatisch schorsend beroep indienen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen