RvV schorst Dublin asieloverdracht naar Roemenië

In een arrest van 4 augustus 2015 schorst de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) bij uiterst dringende noodzakelijkheid de beslissing tot overdracht van een asielzoeker naar Roemenië in het kader van de Dublin III-verordening nr. 604/2013.

Een Syrische man vroeg op 26 juni 2015 asiel aan in België. Op 29 juni deed de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) een terugnameverzoek bij de Roemeense autoriteiten, waar eerder een asielaanvraag werd ingediend, en Roemenië aanvaardde de terugname op 10 juli 2015. Op 23 juli 2015 nam DVZ de Dublinbeslissing ten aanzien van de asielzoeker, waarbij België verklaart niet verantwoordelijk te zijn voor de behandeling van de asielaanvraag. Op 3 augustus 2015 ging de asielzoeker in beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV), om de vernietiging van de Dublinbeslissing te bekomen. De Syrische asielzoeker werd ondertussen van zijn vrijheid beroofd met het oog op zijn repatriëring.

De Syrische asielzoeker bracht ter verdediging naar voor dat hij in Roemenië al blootgesteld was aan een slechte behandeling. De Syrische man werd vastgehouden in een politiebureau en werd daarna overgeplaatst naar een open opvangcentrum zonder toegang tot voedsel en andere basisnoden. De Syrische man bracht ook naar voor dat zijn asielaanvraag reeds afgesloten was en dat hij vreest bij terugkeer naar Roemenië zich opnieuw in detentie te bevinden. Hij zou dan ook enkel toegang hebben tot de procedure voor meervoudige asielaanvragen en zou nieuwe elementen moeten aanbrengen opdat zijn asielaanvraag in overweging zou worden genomen. Een gedwongen overdracht naar Roemenië zou artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens schenden. Hij wees ter verdediging ook naar verschillende rapporten om de situatie voor asielzoekers in Roemenië aan te tonen.

Op basis van de rapporten die werden aangebracht, besluit de RvV onder meer dat er in Roemenië ernstige problemen zijn met de toegang tot voedsel voor asielzoekers. De RvV stelt ook vast dat de spontane verklaringen van de Syrische man die afgenomen werden tijdens het Dublin-interview voldoende precies en herhaald zijn om te besluiten dat het niet uitgesloten is dat een transfer naar Roemenië ertoe zou leiden dat de Syrische man opnieuw blootgesteld zou zijn aan dezelfde behandeling. De beslissing tot overdracht van de Syrische man aan Roemenië werd daarom geschorst.

Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen