Verlenging van termijnen voor Raad voor Vreemdelingenbetwistingen naar aanleiding van Covid-19

Geactualiseerd op 14 mei 2020

Het bijzondere machtenbesluit nr. 19 van 5 mei 2020 (BS 6 mei 2020) voorziet in een tijdelijke verlenging van de termijnen van rechtspleging en in de schriftelijke behandeling van de zaken bij de Raad voor vreemdelingenbetwistingen (RvV), dit ten gevolge van Covid-19 (BS 6 mei 2020). Er geldt een verschillende regeling voor gewone procedures en voor dringende zaken.

Hetzelfde gebeurde al eerder voor de gewone hoven en rechtbanken (KB nr. 2 van 9 april 2020) en voor de Raad van State (KB nr. 12 van 21 april 2020).

De regeling betreft zowel zaken die tijdens de Covid-19 periode worden ingediend, als de zaken die in die periode worden behandeld.

Hoewel het verslag aan de Koning stelt dat vanaf 18 maart 2020 er een risico bestaat dat verplichte proceshandelingen niet tijdig verricht konden worden, regelt het besluit zelf alleen de proceshandelingen van na 9 april 2020. Voor gemiste proceshandelingen waarvoor dit besluit geen oplossing biedt, kan eventueel wel overmacht ingeroepen moeten worden.

Gewone procedures (schorsing, annulatie, volle rechtsmacht)

Voor de gewone procedures van schorsing, annulatie of van beroepen in volle rechtsmacht worden alle termijnen die zouden vervallen zijn in de periode van 9 april 2020 tot 3 mei 2020, verlengd tot 30 dagen na het einde van die periode, namelijk tot dinsdag 2 juni 2020. Dit geldt retroactief vanaf 9 april, en voor alle termijnen die tot verval leiden, of waarvoor een andere sanctie geldt. Meestal gaat het om termijnen die volgen uit brieven die door de griffie worden verzonden, zoals het opvragen van een nota met opmerkingen of synthesememorie.

Een KB zou deze periode eventueel nog kunnen verlengen.

De verlenging geldt niet voor zaken waarin inmiddels een arrest is geveld.

Daarnaast kan de RvV in alle zaken met een schriftelijke procedure, in de periode van 6 mei tot en met 17 juli 2020 beslissen om de zaak te behandelen zonder openbare zitting. Dat kan dus ook voor beroepen die tevoren al ingediend waren en nu klaar zijn voor behandeling. De beslissing om zonder zitting te oordelen is gekend als de schriftelijke verwerping/inwilliging (artikel 39/73 Verblijfswet), maar het recht dat normaal bestaat voor partijen om een zitting te eisen, is nu tijdelijk vervangen door het recht om binnen de 15 dagen pleitnota’s in te dienen. Dat kan ook als er in een lopende schriftelijke procedure al een vraag tot horen was ingediend. De regeling voor de pleinota's is als volgt:

  • Als er geen pleitnota wordt ingediend, worden de partijen geacht in te stemmen;
  • Als er één pleitnota wordt ingediend, kan de rechter deze in overweging nemen en uitspraak doen, ofwel de debatten heropenen en de andere partij nog 15 dagen om met een pleitnota te repliceren.

De RvV stuurt een beschikking met melding van de schriftelijke behandeling, en met een tijdschema voor de pleitnota’s. In dit geval kunnen stukken, pleidooien en kennisgevingen via e-mail gebeuren. Artikel ' van het bijzondere machtenbesluit spreekt van ‘kunnen’, maar het Verslag aan de Koning meldt dat de communicatie uitsluitend via e-mail zal gebeuren, zodra de RvV dat beslist. Dit geldt wel enkel voor een overheid of advocaat. Een vreemdeling die zelf optreedt wordt niet verplicht e-mail te gebruiken.

Dringende en versnelde procedures

In volgende dringende of versnelde procedures voor de RvV is er geen verlenging van de termijnen tot 2 juni 2020 (, en ):

  • Een verzoek tot schorsing in uiterst dringende noodzakelijkheid, eventueel met verzoek tot voorlopige maatregelen (aritkel 39/82, § 4, tweede lid en 39/84 Verblijfswet);
  • Een verzoek tot toepassing van uiterst dringende noodzakelijkheid bij een lopend gewoon verzoek tot schoring of nietigverklaring (artikel 39/85 Verblijfswet);
  • Een beroep tegen een beslissing van het CGVS ingediend vanuit een gesloten centrum (artikel 39/77 en 39/77/1 Verblijfswet);

Er is één beperkte aanpassing van de beroepstermijn in geval van een beroep tegen een beslissing vanwege het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen, ingediend vanuit een gesloten centrum (artikel 39/57 §1, tweede lid). De vreemdeling die dit beroep indient, heeft daarvoor normaal een beroepstermijn voor van 10 of 5 dagen, en krijgt nu tijdelijk een beroepstermijn van 15 dagen. Let wel: Alleen als de termijn om dit beroep in te dienen verviel tussen 9 april en 3 mei, dan wordt de termijn gewijzigd in 15 dagen.

In andere gevallen waarin niet tijdig een beroep kon worden ingediend, kan wel eventueel nog een beroep gedaan worden op het algemeen principe van overmacht. Het Verslag aan de Koning stelt dat er vanaf 18 maart mogelijk overmacht aangetoond kan worden wegens Covid-19.

Ook in deze procedures kan de zaak behandeld worden zonder openbare zitting en per e-mail. Een behandeling zonder zitting voor deze zaken kan in de periode van 6 mei tot en met 17 juni 2020. De uitspraak moet vallen ten laatste dertig dagen na 18 mei, dus ten laatste op 17 juni 2020, maar de datum van 18 mei 2020 kan nog bij KB worden verschoven.

Ook hier bepaalt het besluit dat de communicatie per e-mail ‘kan’ verlopen, terwijl het Verslag aan de Koning stelt dat dat uitsluitend het geval zal zijn, zodra de RvV dat beslist. De verplichting geldt niet voor de vreemdeling die zonder vertegenwoordiging optreedt en geen toegang heeft tot internet.

Ongewijzigde bepalingen

Ter volledigheid melden we dat de vormvoorschriften voor het indienen van een verzoek niet gewijzigd zijn. De beslissing om over te gaan tot elektronische communicatie ligt bij de RvV zelf.

De RvV kan ook in dezelfde periode te allen tijde beslissen om wel een zitting te houden, mits inachtname van bijzondere voorzorgen (zie nota op de website van de RvV).

De RvV kan ook tijdens de behandeling van een zaak zonder zitting nog steeds beslissen de zaak naar de rol te verwijzen om ze later opnieuw te behandelen, onder de reguliere procedure. Dan gelden weer de normale regels. In het Verslag aan de Koning wordt gemeld dat vanaf 19 mei 2020 in principe terug normale zittingen kunnen plaatsvinden.

Contact met RvV per e-mail

De e-mail adressen zijn:

Partijen wiens zaak niet onder de regeling van elektronische communicatie valt, mogen deze e-mail adressen niet gebruiken.