Procedure medische regularisatie (9ter)

In het kort

Een aanvraag voor medische regularisatie (9ter) dien je schriftelijk in bij Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Oneigenlijke aanvragen kunnen snel afgewezen worden door de medische filter. In afwachting van een beslissing krijg je soms een attest van immatriculatie. Gebeurt dat niet dan behoud je je huidig verblijfsrecht of blijf je zonder verblijfsrecht. De procedure kan maanden duren.

Procedure

Je moet je 9ter-aanvraag vanuit België per aangetekende brief opsturen naar DVZ. Dat kan ook vanuit de transitzone in de luchthaven, of vanuit een gesloten transitcentrum, maar dus niet vanuit het buitenland. Het adres is: 

Dienst Vreemdelingenzaken Afdeling Uitzonderlijk Verblijf – Dienst Medisch Verblijf Pachecolaan, 44 1000 BRUSSEL

Verstuur je je aanvraag niet per aangetekende brief naar bovenstaand adres? Dan is je aanvraag onontvankelijk. Dat betekent dat DVZ je aanvraag niet zal onderzoeken. 

Bepaalde gegevens en documenten moet je verplicht toevoegen aan je aanvraag: 

 • bewijs van identiteit
 • standaard medisch attest
 • adres van effectieve verblijfplaats

Voeg je die gegevens of documenten niet toe? Dan verklaart DVZ je aanvraag onontvankelijk. Om je aanvraag te kunnen beoordelen, heeft DVZ nog andere informatie nodig. Die informatie neem je ook best meteen op bij je aanvraag (zie 'Aanvraag: gegevens & documenten'). 

Je laat je aanvraag best opmaken door een professionele begeleider, zoals een advocaat. De aanvraag moet ondertekend zijn, door jezelf of door je advocaat. De procedure verloopt volledig schriftelijk in één van de drie landstalen. 

Geen parallelle 9ter-aanvragen

Parallelle aanvragen voor medische regularisatie zijn sinds 1 maart 2016 niet meer mogelijk. Als je een nieuwe 9ter-aanvraag indient, doe je afstand van je eerste aanvraag. Dat betekent dat DVZ enkel je laatst ingediende aanvraag behandelt. Met informatie in je eerdere aanvraag houdt DVZ geen rekening. Neem dus zeker alle relevante informatie op in je nieuwe aanvraag. 

Eens DVZ je aanvraag ontvangen heeft, onderzoekt het de ontvankelijkheidsvoorwaarden. Er is geen wettelijke termijn voorzien waarbinnen DVZ je aanvraag al dan niet ontvankelijk moet verklaren.

Wordt je aanvraag onontvankelijk verklaard? Dan neemt DVZ een beslissing tot weigering. De gemeente brengt je daarvan op de hoogte. DVZ kan tegelijkertijd ook een bevel om het grondgebied te verlaten (BGV) afgeven. Dat gebeurt niet altijd. Wanneer je bijvoorbeeld nog een lopende asielprocedure hebt, wordt er geen BGV afgegeven. DVZ mag overgaan tot effectieve uitwijzing, tenzij je in je aanvraag een schending van artikel 3 EVRM inroept en bewijst. 

Wordt je aanvraag ontvankelijk verklaard? Ga dan naar de volgende procedurestap.

Op deze pagina vind je informatie over de ontvankelijkheidsvoorwaarden.

Is je aanvraag ontvankelijk? Dan geeft DVZ de gemeente de instructie om een woonstcontrole uit te voeren, je in het vreemdelingenregister in te schrijven en je een attest van immatriculatie (oranje kaart) te bezorgen.

Het attest van immatriculatie heeft een geldigheidsduur van 3 maanden. Het kan tijdens de behandeling van je dossier driemaal verlengd worden voor telkens 3 maanden, erna wordt het telkens met 1 maand verlengd. De gemeente kan het attest ambtshalve verlengen zolang er geen andersluidende instructie van DVZ is. 

Is je aanvraag ontvankelijk? Dan onderzoekt DVZ of je aan de gegrondheidsvoorwaarden voldoet. 

DVZ neemt de beslissing op basis van: 

 • het advies van de DVZ-arts
  • zie 'Advies DVZ-arts' voor meer informatie
 • elementen van openbare orde en nationale veiligheid

  DVZ kan je aanvraag weigeren als er elementen van openbare orde of nationale veiligheid zijn. 
 • geen fraude

   

  DVZ kan je aanvraag weigeren als je fraude pleegde voor het verkrijgen van een machtiging tot verblijf. Zo kunnen het gebruik van valse of misleidende informatie, valse of vervalste documenten, of andere onwettige middelen een reden zijn tot weigering. 

  DVZ moet vóór het je machtiging tot verblijf weigert rekening houden met: 

  • de aard en hechtheid van je gezinsband
  • de duur van je verblijf in België
  • het bestaan van familiebanden of culturele of sociale banden met je land van herkomst

Er is geen wettelijke termijn voorzien waarbinnen DVZ een beslissing moet nemen. Duurt het erg lang? Dan kan je naar de rechter stappen, eventueel in kort geding. De rechtbank van eerste aanleg legt DVZ soms dwangsommen op om een voorlopige verblijfstitel af te leveren.

Is je aanvraag gegrond? Dan neemt DVZ een beslissing tot machtiging verblijf. In dat geval krijg je een tijdelijk verblijfsrecht in de vorm van een elektronische A kaart

Is je aanvraag ongegrond? Dan neemt DVZ een beslissing tot weigering. De gemeente brengt je daarvan op de hoogte. Je krijgt geen verblijfsmachtiging. Als je een attest van immatriculatie hebt, dan wordt dat ingetrokken. DVZ moet de beslissing tot weigering motiveren en het advies van de DVZ-arts toevoegen. De gemeente kan een bevel om het grondgebied te verlaten (BGV) afleveren, bijvoorbeeld een bijlage 13 of een bijlage 13quinquies (na een asielprocedure). DVZ mag overgaan tot effectieve uitwijzing, tenzij je in je aanvraag een schending van artikel 3 EVRM inroept en bewijst. Je kan in beroep gaan tegen de negatieve beslissing bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Op deze pagina vind je informatie over de gegrondheidsvoorwaarden

Binnen 30 dagen kan je bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) een annulatieberoep aantekenen tegen een negatieve 9ter-beslissing van DVZ. Het beroep werkt niet automatisch schorsend. Dat betekent dat de negatieve beslissing in principe geldig blijft en dat het eventueel bevel om het grondgebied te verlaten (BGV) uitvoerbaar is. Om dat te vermijden dien je best een aanvraag tot schorsing van het BGV in bij de RvV. 

Aanvraag: gegevens en documenten

Hieronder vind je meer informatie over de verschillende gegevens en documenten die je moet vermelden of toevoegen bij je aanvraag. Het is essentieel dat je de gegevens en documenten die 'op straffe van onontvankelijkheid' zijn voorgeschreven, vermeldt of toevoegt. Doe je dat niet, dan behandelt DVZ je aanvraag niet.

Vermeld in je aanvraag de volgende gegevens:

 • naam en voornaam
 • nationaliteit 
 • geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland
 • rijksregisternummer of het nummer van openbare veiligheid

Lees aan welke voorwaarden het identiteitsbewijs moet voldoen op deze pagina: Voorwaarden en bewijsdocumenten medische regularisatie (9ter).

Je moet in je aanvraag het adres van je effectieve verblijfplaats in België vermelden. Dat is de plaats waar je werkelijk woont. 

Als je effectieve verblijfplaats verandert na indiening van je aanvraag, dan moet je DVZ daarvan op de hoogte brengen per aangetekende brief of door afgifte tegen ontvangstbewijs.

Laat het standaard medisch attest 9ter (verplicht model) invullen door een arts. Stuur het vervolgens samen met je aanvraag op naar DVZ. Het attest dat je indient, mag niet ouder zijn dan 3 maanden en het moet de volgende gegevens bevatten: de ziekte, de graad van ernst, en de noodzakelijk geachte behandeling. 

Download het verplicht model hier

Alle briefwisseling in het kader van de procedure zal naar het adres van je gekozen woonplaats verstuurd worden. Het is dus belangrijk dat je een adres van gekozen woonplaats vermeldt in je aanvraag. Dat kan hetzelfde adres zijn als dat van je effectieve verblijfplaats, maar het kan bijvoorbeeld ook het adres van jouw advocaat zijn. Als je géén adres kiest, dan is je adres van gekozen woonplaats automatisch het officiële adres van DVZ. Als je in detentie gehouden wordt, dan is de plaats van detentie je gekozen woonplaats.

De briefwisseling gebeurt per aangetekende brief of per drager met bewijs van ontvangst. Als je keuze van woonplaats het adres van je advocaat is, dan kan de briefwisseling ook per fax gebeuren.

De briefwisseling kan zijn:

 • een kennisgeving
 • een oproeping
 • vragen om inlichtingen

De briefwisseling is van belang voor de uitvoerings- of beroepstermijnen.

Als de gekozen woonplaats na indiening van je aanvraag verandert, dan moet je DVZ daarvan op de hoogte brengen per aangetekende brief of door afgifte tegen ontvangstbewijs. 

Neem in je aanvraag informatie op over de medische zorg in je herkomstland en/of het land of de landen waar je een wettig verblijf hebt. DVZ heeft die informatie nodig om over je aanvraag te kunnen oordelen.

Enkele richtlijnen:

 • Toon aan dat de medische behandeling niet of beperkt beschikbaar is.
 • Toon aan dat de medische behandeling voor jou ontoegankelijk is.
 • Geef recente informatie. Als de situatie in je herkomstland wijzigt, dan moet je je dossier actualiseren. Dat doe je door een nieuw medisch attest voor te leggen.
 • Geef volledige en correcte informatie.
 • Geef informatie over alle landen, dus zowel je herkomstland als de landen waar je een wettig verblijf hebt. Als de vereiste behandeling daar mogelijk is, kan DVZ je naar één van die landen uitwijzen. 

Hoe vind je medische informatie over je herkomstland?

Als je een verblijfsrecht krijgt op basis van medische regularisatie, dan krijgen de leden van je kerngezin hetzelfde verblijfsrecht op basis van een gunstmaatregel. Het is dus belangrijk dat je de identiteitsgegevens van je kerngezin opneemt in je aanvraag.

Toon de verwantschap aan met een geboorte-, huwelijks- of adoptieakte. Je zorgt best voor een beëdigde vertaling. 

Taal aanvraag en documenten

Zorg ervoor dat je je aanvraag en medische attesten in één van de drie landstalen indient. Het identiteitsbewijs en andere informatie of bewijsstukken over je ziekte mogen ook in het Engels. Hieronder vind je meer informatie over de taalvereiste per document.

Doe je aanvraag in één van de 3 landstalen: Nederlands, Frans of Duits.

Opgelet! Als je eerder een procedure voor internationale bescherming opstartte, moet je aanvraag tot medische regularisatie in dezelfde taal gebeuren als de taal van die procedure. Die verplichting geldt tot 6 maanden na het afwijzen van je aanvraag om internationale bescherming. Nadien kan je terug vrij kiezen tussen Nederlands, Frans of Duits.

De toegevoegde medische attesten moeten in het Nederlands, Frans of Duits zijn. Het hoeft niet in dezelfde taal te zijn als de aanvraag.

Heb je een medisch attest in een andere taal, dan kan je het laten vertalen. DVZ hoeft geen rekening te houden met niet-vertaalde medische attesten.

Als het bewijselement van identiteit niet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels is opgesteld, dan moet je een vertaling voorzien. Je laat best een beëdigde vertaling maken.

Voor andere nuttige informatie of bewijsstukken over de ziekte mag je naar Engelse teksten verwijzen. Citaten neem je best op in je aanvraag en voorzie je van een vertaling.

Actualiseer je dossier

Welke gegevens moet je actualiseren?

Breng DVZ op de hoogte als de volgende zaken veranderen: 

 • je ziekte, behandeling, en informatie over je herkomstland
  • Bezorg DVZ een nieuw standaard medisch attest 9ter. 
 • je feitelijke of gekozen verblijfplaats 
  • Breng DVZ op de hoogte via aangetekende brief of door afgite tegen ontvangstbewijs.
 • je kerngezin, bijvoorbeeld een geboorte

Actuele medische situatie

Zorg dat DVZ op de hoogte is van jouw actuele medische situatie, zowel bij de indiening van je aanvraag als daarna.

Je moet zelf initiatief nemen om DVZ op de hoogte te houden van jouw medische situatie. Ga er niet van uit dat de DVZ-arts dat zal doen wanneer hij je onderzoekt. Ga er ook niet vanuit dat de DVZ-arts contact opneemt met jouw huisarts om je actuele medische situatie te kennen. 

Het is geen wettelijke verplichting om DVZ op de hoogte te brengen van je actuele medische situatie. Het is wel sterk aangeraden, zeker als je medische situatie verergert. 

Klik hier voor meer informatie over de actualisatie van je medisch attest

 

Inzage in je dossier

Schriftelijk verzoek van je advocaat

Voor inzage in of een kopie van je dossier, richt je advocaat een verzoek aan DVZ per e-mail (openbaarheidvanbestuur@ibz.fgov.be). 

DVZ reageert schriftelijk binnen 1 maand.

Consultaties voor inzage

De consultaties voor inzage vinden alleen plaats op afspraak, tijdens de kantooruren en op het volgende adres: Pachecolaan 44, 1000 Brussel.

Alle dossiers zijn elektronisch. Voor de inzage neemt DVZ een print-out van het hele dossier. DVZ vraagt daarvoor een vergoeding. Als je alleen een specifiek document wil inzien, bijvoorbeeld het medisch verslag van de DVZ-arts, dan kan je vragen om alleen dat document af te drukken.

Advies DVZ-arts

Om te beoordelen of je lijdt aan een ernstige ziekte, schakelt DVZ het advies van een arts in. 

De arts geeft een advies over:

 • de ernst van de ziekte
 • de beschikbaarheid en toegankelijkheid van een adequate behandeling in het herkomstland
 • het risico dat de je loopt bij terugkeer

De arts beoordeelt de ernst van je ziekte op basis van de documenten bij je aanvraag. Als die duidelijk zijn, dan gaat de DVZ-arts niet zelf over tot een medisch onderzoek. 

Als de DVZ-arts je dossier onduidelijk vindt, dan kan die: 

 • zelf een medisch onderzoek uitvoeren
 • advies vragen aan een externe medische deskundige

Als de DVZ-arts beroep doet op een externe medische deskundige, dan moet die deskundige een advies geven binnen 30 dagen. De termijn kan verlengd worden met 30 dagen. Ook de externe medische deskundige kan jou oproepen voor een medisch onderzoek. 

Als je geen gevolg geeft aan de oproep voor een medisch onderzoek, dan moet je daarvoor een geldige reden geven binnen 15 dagen na de datum waarop het onderzoek zou hebben plaatsgevonden. Als je dat niet doet, dan verklaart DVZ je aanvraag zonder voorwerp. Je attest van immatriculatie wordt in dat geval niet verlengd.

DVZ moet het advies van de arts vermelden in de beslissing over je aanvraag. 

Samenhang met andere procedures

Wat als je een aanvraag voor medische regularisatie (9ter) wil indienen, maar je eerder een verzoek om internationale bescherming of een aanvraag voor humanitaire regularisatie (9bis) indiende? Of wat als je eerst een definitieve beslissing krijgt in één van die procedures? Wat gebeurt er dan met je procedure van medische regularisatie (9ter)?

Als je een verblijfsrecht van onbepaalde duur krijgt op basis van een humanitaire regularisatie (9bis), dan stopt je procedure medische regularisatie (9ter) automatisch. Je aanvraag 9ter wordt dan 'zonder voorwerp' verklaard.

Je kan je verzetten tegen die automatische stopzetting. Je moet dan binnen 60 dagen en per aangetekend schrijven aan DVZ een voortzetting van de aanvraag 9ter vragen.

Als je verzoek om internationale bescherming wordt toegekend, dan stopt je procedure medische regularisatie (9ter) automatisch. Je aanvraag 9ter wordt dan 'zonder voorwerp' verklaard.

Je kan je verzetten tegen die automatische stopzetting. Je moet dan binnen 60 dagen en per aangetekend schrijven aan DVZ een voortzetting van de aanvraag 9ter vragen..