Verblijfsdocumenten medische regularisatie (9ter)

In het kort

Je krijgt een voorlopig verblijfsrecht zodra Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) je 9ter-aanvraag ontvankelijk verklaart. Je ontvangt dan een attest van immatriculatie (AI). Als DVZ vervolgens je aanvraag gegrond verklaart, dan krijg je een tijdelijk en voorwaardelijk verblijfsrecht in de vorm van een elektronische A kaart. Na 5 jaar heb je een onbeperkt en onvoorwaardelijk verblijfsrecht. Je moet je A kaart dan laten vervangen door een B kaart. 

Attest van immatriculatie (AI)

Als DVZ je 9ter-aanvraag ontvankelijk verklaart, krijg je een attest van immatriculatie (AI). 

Het AI heeft een geldigheidsduur van 3 maanden. Het attest kan gedurende de behandeling van je dossier zevenmaal verlengd worden voor telkens 3 maanden. Daarna wordt het verlengd met telkens 1 maand. De gemeente kan het attest ambtshalve verlengen zolang er geen andersluidende instructie van DVZ is.

DVZ kan je AI intrekken, bijvoorbeeld als je niet ingaat op een uitnodiging van de DVZ-arts voor een medisch onderzoek.

Als DVZ je aanvraag ongegrond verklaart, dan wordt je attest van immatriculatie (AI) ingetrokken.

Tegen die beslissing tot ongegrondheid kan je in beroep gaan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV). Als de RvV de beslissing vernietigt, dan moet DVZ de gemeente de instructie geven om een nieuw AI af te geven (Hof van Beroep Luik 13 februari 2013, nr. 2012/FR/243). De beslissing tot ongegrondheid tast de eerdere beslissing tot ontvankelijkheid niet aan. Je valt dus terug op de ontvankelijkheidsbeslissing, die recht geeft op een AI.

Volgens het verslag van de Federale Ombudsman over de Medische Regularisatie van november 2016 verduidelijkte DVZ zijn praktijk: DVZ geeft in die dossiers instructie aan de gemeente om een AI af te leveren in afwachting van een nieuwe beslissing ten gronde. Dat zal bij uitzondering niet gebeuren als DVZ op de dag zelf van de intrekking of vernietiging een nieuwe beslissing ten gronde neemt.

Elektronische A kaart

Als DVZ je aanvraag gegrond verklaart, krijg je een tijdelijk en voorwaardelijk verblijfsrecht in de vorm van een elektronische A kaart.

De elektronische A kaart is geldig voor minstens 1 jaar en kan erna jaarlijks vernieuwd worden. Als je gezondheidssituatie ingrijpend en duurzaam verbetert, krijg je geen vernieuwing. 

Je moet tussen dag 40 en 30 vóór het verstrijken van je A kaart een vernieuwing aanvragen. DVZ beslist over je aanvraag voor de vervaldatum van je A kaart.

Neemt DVZ niet tijdig een beslissing, maar heb je wel op tijd je aanvraag met de nodige documenten ingediend? Dan moet de burgemeester of zijn gemachtigde jou een bijlage 15 geven (artikel 33 van het Verblijfsbesluit). Die bijlage is 45 dagen geldig en kan tweemaal met 45 dagen verlengd worden.

Beëindigings- en intrekkingsgronden 

DVZ kan je verblijfsrecht beëindigen in de volgende gevallen:

 • De medische redenen voor je regularisatie zijn niet meer aanwezig.
  • Dat kan alleen als je gezondheidssituatie ingrijpend en duurzaam verbeterd is. Een tijdelijke of beperkte verbetering volstaat niet.
 • Je bent een gevaar voor de openbare orde of de nationale veiligheid.
  • Je gedrag moet een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging zijn voor een fundamenteel belang van de samenleving.

Daarnaast kan DVZ je verblijfsrecht retroactief intrekken als je voor het verkrijgen van je machtiging tot verblijf één van de volgende handelingen stelde: 

 • Je gebruikte valse of misleidende informatie of valse of vervalste documenten.
 • Je pleegde fraude. 
 • Je gebruikte andere onwettige middelen die bijdroegen tot het verkrijgen van je verblijf.
Hoorplicht

Voordat de minister of DVZ je verblijfsrecht beëindigt of intrekt, moeten ze jou met een brief op de hoogte brengen van jouw recht om eventuele relevante informatie over te maken. Het gaat om informatie die de beëindigingsbeslissing kan verhinderen of beïnvloeden. Op de hoorplicht bestaan wel een aantal wettelijke uitzonderingen. Lees meer over het hoorrecht en de uitzonderingen.

DVZ vermeldde expliciet in de thematische hoorzitting 9ter van de Commissie Binnenlandse Zaken van het Parlement dat de hoorplicht ook van toepassing is bij een niet-verlenging van een verblijf op basis van artikel 9ter.

De minister of DVZ moet bij het nemen van de beslissing hoe dan ook rekening houden met de volgende elementen:

 • de aard en de hechtheid van je gezinsband
 • de duur van je verblijf in België
 • het bestaan van familiale, culturele of sociale banden met je land van herkomst

Als je verblijfsrecht beëindigd wordt om redenen van openbare orde of nationale veiligheid, moet de minister of DVZ altijd rekening houden met:

 • de ernst of de aard van de inbreuk op de openbare orde of nationale veiligheid
 • het gevaar dat van je uitgaat 
 • de duur van je verblijf in België
 • het bestaan van banden met België
 • het ontbreken van banden met je land van oorsprong
 • je leeftijd
 • de gevolgen voor jou en je familieleden

In principe krijg je 15 dagen tijd vanaf de ontvangst van de brief van de minister of DVZ om relevante informatie schriftelijk over te maken. Heb je belangrijke informatie over je banden met België? Of over je gezinssituatie? Dan meld je dat best in je antwoord, samen met de bewijzen daarvan.

Bevel om het grondgebied te verlaten

Je krijgt een bevel om het grondgebied te verlaten (BGV).

Beroep

Je kan in beroep gaan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV). Het beroep is niet automatisch schorsend. Wil je een schorsing, dan moet je dat vragen aan de RvV.

Elektronische B kaart

5 jaar na je aanvraag tot medische regularisatie, krijg je een elektronische B kaart. Je hebt dan een onbeperkt en onvoorwaardelijk verblijfsrecht.

De termijn van 5 jaar loopt vanaf de datum van je aanvraag tot medische regularisatie en dus niet vanaf de toekenning. Het begin van de termijn bewijs je met het bewijs van de aangetekende zending waarmee je de aanvraag deed.

De elektronische B kaart is 5 jaar geldig. De B kaart wordt om de vijf jaar onvoorwaardelijk vernieuwd. Het verbeteren van je gezondheidssituatie heeft geen invloed meer op je verblijfsrecht.

Je moet de vernieuwing tussen dag 40 en 30 vóór het verstrijken van je elektronische B kaart aanvragen. Als DVZ niet in staat is om een beslissing te nemen voor het verstrijken van je elektronische B kaart, dan ontvang je een bijlage 15. Die bijlage is 45 dagen geldig en kan tweemaal met 45 dagen verlengd worden.

Beëindigings- en intrekkingsgronden

DVZ kan je verblijfsrecht beëindigen in de volgende gevallen:

 • De medische redenen voor je regularisatie zijn niet meer aanwezig.
  • Dat kan alleen als je gezondheidssituatie ingrijpend en duurzaam verbeterd is. Een tijdelijke of beperkte verbetering volstaat niet.
 • Je bent een gevaar voor de openbare orde of de nationale veiligheid.
  • Je gedrag moet een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging zijn voor een fundamenteel belang van de samenleving.

Daarnaast kan DVZ je verblijfsrecht retroactief intrekken als je één van de volgende handelingen stelde voor het verkrijgen van je machtiging tot verblijf: 

 • Je gebruikte valse of misleidende informatie of valse of vervalste documenten.
 • Je pleegde fraude.
 • Je gebruikte andere onwettige middelen die bijdroegen tot het verkrijgen van je verblijfsrecht.
Hoorplicht

Voordat de minister of DVZ je verblijfsrecht beëindigt of intrekt, moeten ze jou met een brief op de hoogte brengen van jouw recht om eventuele relevante informatie over te maken. Het gaat om informatie die de beëindigingsbeslissing kan verhinderen of beïnvloeden. Op de hoorplicht bestaan wel een aantal wettelijke uitzonderingen.

De minister of DVZ moet bij het nemen van de beslissing hoe dan ook rekening houden met de volgende elementen:

 • de aard en de hechtheid van je gezinsband
 • de duur van je verblijf in België
 • het bestaan van familiale, culturele of sociale banden met je land van herkomst

Als je verblijfsrecht beëindigd wordt om redenen van openbare orde of nationale veiligheid, moet de minister of DVZ altijd rekening houden met:

 • de ernst of de aard van de inbreuk op de openbare orde of nationale veiligheid
 • het gevaar dat van je uitgaat 
 • de duur van je verblijf in België
 • het bestaan van banden met België
 • het ontbreken van banden met je land van oorsprong
 • je leeftijd
 • de gevolgen voor jou en je familieleden

In principe krijg je 15 dagen tijd vanaf de ontvangst van de brief van de minister of DVZ om relevante informatie schriftelijk over te maken. Heb je belangrijke informatie over je banden met België? Of over je gezinssituatie? Dan meld je dat best in je antwoord, samen met de bewijzen daarvan.

Bevel om het grondgebied te verlaten

Je krijgt een bevel om het grondgebied te verlaten (BGV).

Beroep

Je kan in beroep gaan bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV). Het beroep is niet automatisch schorsend. Wil je een schorsing, dan moet je dat vragen aan de RvV.