Wat doen de Dienst Voogdij en de voogd?

In het kort

De dienst Voogdij van FOD Justitie is verantwoordelijk voor de voogdij over niet-begeleide minderjarigen (NBM). Daaronder vallen zowel niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) als niet-begeleide Europese minderjarigen (NBEM).

Wat doet de dienst Voogdij?

 • De dienst Voogdij neemt de NBM onder zijn hoede en zorgt ervoor dat die opgevangen wordt zodra de NBM gemeld wordt. Een overheid, de politie, een particulier of een advocaat kunnen een NBM melden aan de dienst Voogdij via het permanentienummer en via een signalementsfiche. Lees hier meer over melding van een NBM. 
 • De dienst Voogdij ‘identificeert’ een persoon als NBM. De dienst onderzoekt of je aan de voorwaarden voldoet en kan beslissen om een medisch onderzoek te laten uitvoeren bij twijfel over je leeftijd. Als je effectief minderjarig bent, moet meteen een voogd worden aangesteld. Lees hier meer over identificatie van een NBM. 
 • De dienst Voogdij is bevoegd voor het aanwijzen van een voogd voor een NBM.
 • De dienst Voogdij coördineert de contacten tussen de verschillende overheden bevoegd voor asiel, verblijf, opvang, huisvesting... De dienst neemt ook contact op met de overheden van het land van herkomst van de minderjarige.
 • De dienst Voobdij zorgt dat er zo snel mogelijk een duurzame oplossing voor jou als NBM wordt gezocht.

Bovenstaande staat in artikelen 3 en 6 van titel XIII, hoofdstuk VI: Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen van de Programmawet van 24 december 2002 (hierna: Voogdijwet NBM).

Wat doet de voogd?

Tijdens de verschillende procedures helpt je voogd je door:

 • je te vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld voor het indienen van een asielaanvraag of een aanvraag tot machtiging van verblijf.
 • je te begeleiden bij elke procedure en alle verhoren samen met je bij te wonen.
 • bijstand van een advocaat voor je aan te vragen.

Daarnaast helpt je voogd je door:

 • ervoor te zorgen dat je onderwijs kan volgen; psychologische bijstand, medische verzorging en passende huisvesting krijgt.
 • ervoor te zorgen dat je opgevangen wordt, bijvoorbeeld in de opvangstructuur of bij een gastgezin.
 • ervoor te zorgen dat je politieke, filosofische en godsdienstige overtuigingen gerespecteerd worden.
 • je goederen te beheren.
 • voor jou als NBM er alles aan te doen om een duurzame oplossing te vinden die in jouw belang is. Zo probeert je voogd bijvoorbeeld je familieleden op te sporen.
 • verslag uit te brengen aan de vrederechter over je situatie en je goederen.

Bovenstaande staat in artikel 9 t.e.m. 13 van de Voogdijwet NBM.