Langdurig ingezetene met tweede verblijf in België als werknemer of zelfstandige

In het kort

Heb je als derdelander de status van langdurig ingezetene bekomen in een andere EU-lidstaat? Dan kan je onder bepaalde voorwaarden een tweede verblijf bekomen in België. Bijvoorbeeld om hier te werken als werknemer of zelfstandige.

Voorwaarden en documenten

Je moet 192 euro betalen als bijdrage in de administratieve kosten voor de behandeling van je aanvraag. Tenzij je vrijgesteld bent. Lees hier meer over de vrijstellingen en procedure.

Jijzelf, of een derde persoon, schrijft dit bedrag over op bankrekening BE57 6792 0060 9235 van de Dienst Vreemdelingenzaken.

In de mededeling vermeld je je naam, voornaam, geboortedatum en nationaliteit. Voor de mededeling moet je volgende structuur gebruiken: NaamVoornaamNationaliteitDDMMJJJJ.

Je bewijst dat je de retributie betaald hebt met een bewijs van betaling, zoals een rekeninguittreksel of een stortingsbewijs met stempel van de post.

Je moet een geldige EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene hebben, afgeleverd door een andere lidstaat van de EU (behalve Denemarken en Ierland). Hier vind je een lijst met de verblijfsdocumenten van alle EU-lidstaten. Via het opschrift op de kaart kan je nagaan of je de status hebt van langdurig ingezetene in een specifieke lidstaat.

Je moet je hoofdverblijfplaats in België hebben. De richtlijn omschrijft de 'tweede lidstaat' als: 

  • de lidstaat waarin je jouw recht van verblijf uitoefent, en
  • die niet de lidstaat is die jou als eerste de status van langdurig ingezetene heeft toegekend.

Je komt werken als werknemer of zelfstandige in België.

  • Als werknemer moet je een gecombineerde vergunning aanvragen.
  • Als zelfstandige leg je de volgende documenten voor: 
    • een beroepskaart of het bewijs dat je vrijgesteld bent
    • andere documenten die nodig zijn om je activiteit als zelfstandige uit te oefenen
    • bewijs dat je op grond van je zelfstandige activiteit stabiele, regelmatige en toereikende inkomsten ontvangt of kan ontvangen om jezelf en je gezinsleden te onderhouden en te voorkomen dat ze ten laste vallen van de Belgische sociale zekerheid

Vanaf 18 jaar moet je bewijzen dat je geen gevaar vormt voor de openbare orde of nationale veiligheid. Je bewijst dat met een uittreksel uit het strafregister of een bewijs van goed gedrag en zeden. In principe vraag je dit aan bij de bevoegde overheid in het land van herkomst. Het document mag niet ouder zijn dan 6 maanden. Kijk na of je het buitenlands document moet laten legaliseren of voorzien van een apostille. Als het document in een andere taal opgesteld is dan het Duits, het Engels, het Frans of het Nederlands, dan moet je het laten vertalen door een beëdigd vertaler. De Belgische ambassade werkt samen met een aantal beëdigde vertalers. Contacteer de ambassade om te weten op welke vertalers je een beroep kan doen.

Als je geen bewijs of geen voldoende recent bewijs kan voorleggen, motiveer dan waarom.

Je mag geen gevaar vormen voor de volksgezondheid. Om die reden mag je niet lijden aan één van de ziekten opgesomd in de bijlage bij de Verblijfswet. Je bewijst dat met een medisch attest dat bevestigt dat je niet lijdt aan een ziekte die een gevaar vormt voor de Belgische volksgezondheid. Het mag niet ouder zijn dan 6 maanden. Het attest kan opgesteld worden door een arts die erkend is door de Belgische ambassade. Contacteer de ambassade om te weten op welke arts je een beroep kan doen. Als je voor een niet-erkende geneesheer kiest moet je zijn handtekening laten legaliseren door de bevoegde plaatselijke overheid. Nadien moet je de handtekening van deze overheid laten legaliseren door de Belgische diplomatieke post. Ben je al in België? Dan kan je een medisch attest laten opmaken door een arts naar keuze in België.

Procedure voor tweede verblijf als werknemer

Om als langdurig ingezetene een tweede verblijf als werknemer te verkrijgen, moet je werkgever voor jou een gecombineerde vergunning aanvragen. Een gecombineerde vergunning geeft je toegang tot werk én een verblijfsrecht in België. 

Het is je werkgever die de aanvraag doet en de procedure voert bij het bevoegde gewest. Na een bepaalde periode in België gewerkt te hebben, kan je als langdurig ingezetene met een tweede verblijf zelf een gecombineerde vergunning van onbepaalde duur aanvragen.

De gecombineerde vergunning wordt afgeleverd in de vorm van een elektronische verblijfskaart A.

Zie aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning.

Lees meer over het recht om te werken als langdurig ingezetene met tweede verblijf in België

Procedure voor tweede verblijf als zelfstandige

Om een tweede verblijf als zelfstandige te bekomen moet je een beroepskaart aanvragen, tenzij je daarvan bent vrijgesteld.

Met die beroepskaart of bewijs van vrijstelling daarvan, kan je vervolgens je tweede verblijf aanvragen. Hoe je dat doet, hangt af van je situatie: