Verplichte inburgering bedienaars erediensten: doelgroep uitgebreid en AgII bevoegd voor werving

In het kort

Vanaf 16-6-2024 zijn ook nieuwe bedienaars bij een lokale geloofsgemeenschap die erkend werd door het Vlaams Gewest vóór 1-1-2007 verplicht tot inburgering als ze tot de doelgroep behoren. Tot nu toe gold de plicht alleen voor bedienaars bij een beperkt aantal geloofsgemeenschappen erkend vanaf 1-1-2007 . Het Agentschap voor integratie- en inburgering (AgII) is voortaan ook bevoegd om bedienaars van erkende erediensten die verplicht inburgeraar zijn, te informeren over hun inburgeringsplicht, en te werven. De bevoegdheid om wervingsbrieven aan deze doelgroep te versturen, lag voorheen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) . Deze wijzigingen volgen uit het decreet van 3-5-2024 dat op 6-6-2024 in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd.

Nieuwe bedienaars verplicht ook als lokale geloofsgemeenschap erkend is vóór 1-1-2007

Voor deze decreetswijziging waren alleen de huidige en de toekomstige bedienaars van de lokale geloofsgemeenschappen die sinds 1 januari 2007 erkend werden inburgeringsplichtig. 

Het Erkenningsdecreet Lokale Geloofsgemeenschappen van 22 oktober 2021 bepaalde dat de bedienaars van de eredienst en hun vervangers onder meer moeten voldoen aan de inburgeringsplicht om de erkenning te behouden.  De verplichtingen voor besturen van erediensten in het Erkenningsdecreet gelden ongeacht de datum van erkenning van de lokale geloofsgemeenschap. Het Erkenningsdecreet was op dat vlak niet coherent met het Decreet Integratie- en inburgeringsbeleid.

Het decreet van 3-5-2024 maakt nu dat ook de bedienaars en hun vervangers van de erkende erediensten bij een lokale geloofsgemeenschap erkend door het Vlaams Gewest vóór 1 januari 2007 die tot de doelgroep van inburgering behoren ook inburgeringsplichtig worden. 

Overgangsmaatregel voor reeds actieve bedienaars 

De verplichting tot inburgering omwille van het feit dat je bedienaar bent, is niet op jou van toepassing:

  • als je van voor 16 juni 2024 al bedienaar bent bij een lokale geloofsgemeenschap door het Vlaams Gewest erkend vóór 1 januari 2007, of
  • als je van voor 16 juni 2024 al bedienaar bent in een bepaalde parochie van een lokale geloofsgemeenschap door het Vlaams Gewest erkend vóór 1 januari 2007, en vanaf 16 juni 2024 een (bijkomende) aanstelling krijgt in een andere (naburige) parochie.

Als je vanaf 16 juni 2024 bedienaar wordt van een lokale geloofsgemeenschap door het Vlaams Gewest erkend vóór 1 januari 2007 zal je voortaan wel verplicht zijn tot inburgering omwille van het feit dat je bedienaar bent, tenminste als je tot de doelgroep van inburgering behoort. 

Niet meer ABB, maar AgII 's zullen inburgeringsplichtige bedienaars werven

Tot nu toe had het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) de bevoegdheid om de verplichte bedienaars van eredienst te informeren over het inburgeringsbeleid, hun inburgeringsplicht en om hen door te verwijzen naar de AgII ’s. 

Het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering (EVA) wordt bevoegd om alle inburgeraars in artikel 27, § 1 Decreet op de hoogte te brengen van hun inburgeringsplicht. Ook voor de bedienaars, vermeld in artikel 27, §1 2° Decreet, zal het EVA die bevoegdheid voortaan moeten opnemen.