Wetboek IPR: voortaan geregistreerd partnerschap, niet meer relatie van samenleven

In het kort

Sinds 8-4-2024 spreekt het Wetboek Internationaal Privaatrecht (WIPR) niet meer van een ‘relatie van samenleven’, maar van een ‘geregistreerd partnerschap’. Dan traden artikelen 141-144 van de Wet houdende bepalingen inzake digitalisering van justitie en diverse bepalingen Ibis in werking (Wet). Ze wijzigden hoofdstuk IV van het WIPR. Op buitenlandse geregistreerde partnerschappen erkend vóór 8-4-2024 blijft de oude definitie uit artikel 58 WIPR van toepassing en kan een gelijkstelling met het huwelijk behouden blijven. Voor partnerschappen erkend vanaf 8-4-2024 is dit niet meer mogelijk.

Volgens het nieuwe artikel 58 WIPR is een 'geregistreerd partnerschap' het samenleven van twee personen 

  • dat bij wet is vastgesteld, 
  • waarvan registratie bij dezelfde wet verplicht is; en 
  • dat voldoet aan de bij die wet voor zijn totstandbrenging vastgestelde vormvereisten

In deze definitie wordt geen onderscheid meer gemaakt voor geregistreerde partnerschappen die gevolgen hebben gelijkaardig aan het huwelijk zoals het oude artikel 58 WIPR wel deed. Daardoor kunnen in het buitenland geregistreerde partnerschappen voortaan niet meer gelijkgesteld worden aan het huwelijk. 

Op geregistreerde partnerschappen die vóór 8 april 2024 werden erkend, blijft de oude definitie uit artikel 58 WIPR van toepassing en kan gelijkstelling met het huwelijk behouden blijven. De overgangsbepaling in artikel 169 van de Wet bepaalt immers dat de nieuwe definitie uit artikel 58 WIPR van toepassing is op de geregistreerde partnerschappen die erkend zijn door de Belgische overheden na de inwerkingtreding van de Wet, op 8 april 2024.