Rechtspraak

Let op: Het datumfilter werkt nog niet optimaal!

  • 4797 resultaten gevonden
BGV
inreisverbod
detentie
bijlage 13septies
art. 39/57, §1, 1° Vw.
art. 74/8, §1, eerste lid Vw.
zich op een welbepaalde plaats bevinden
exceptie van onontvankelijkheid wegens laattijdigheid
verkorte beroepstermijn
gevangenis
verzoeker gerepatrieerd
belang weerhouden voor aanvechten verwijderingsbeslissing en inreisverbod
art. 8 EVRM
art. 74/11 Vw.
schending zorgvuldigheidsplicht
rekening houden met specifieke omstandigheden eigen aan het geval bij vaststellen duur inreisverbod
vernietiging
BGV
inreisverbod
bijlage 13sexies -– fraude
restrictieve interpretatie
aanmatiging naam
identiteitsfraude aangewend in een arbeidsrechtelijke context
geen fraude in een verblijfsrechtelijke context
art. 74/11, §1, derde lid, 1° Vw.
BGV gehandhaafd
vernietiging inreisverbod
Gezinshereniging
familielid van een erkende vluchteling
machtiging om afzonderlijk te verblijven omwille van ernstig verstoorde verstandhouding tussen de echtgenoten
intrekking verblijfsrecht
BGV
art. 11, § 2 Vw.
huiselijk geweld
partnergeweld
psychisch geweld
omzendbrief
te beperkende interpretatie
schending van het zorgvuldigheidsbeginsel
vernietiging
IPR
erkenning huwelijk
negatief advies OM
art. 27 WIPR
art. 146bis BW
schijnhuwelijk
weigeringsbeslissing uitgaande van collega van burgemeester en schepenen is onwettig
beslissing komt toe aan ambtenaar van de burgerlijke stand
eerder huwelijk nooit als schijnhuwelijk bestempeld
foto’s en video’s
getuigen
kinderen
inburgering
beroep gegrond
Asielzoeker
Sri Lanka
Tamil
LTTE
art. 52/4 Vw.
gevaar voor de samenleving
uitsluiting
tegenstrijdige verklaringen
geen geloof aan politieke betrokkenheid
art. 3 EVRM
geen algemeen risico voor teruggekeerde Tamils
EHRM 30 april 2015, B.M. t. Frankrijk, nr. 5562/11
devolutieve kracht
weigering
Gezinshereniging
familielid van een Unieburger
ouder van een minderjarige Unieburger
art. 40bis, § 2, 5° Vw.
voldoende bestaansmiddelen
HvJ 19 oktober 2004, Zu en Chen, C-200/02
minderjarige beschikt reeds over verblijfsrecht
finaliteit verblijfsrecht kan veranderen
grondslag voor verdere verblijf
feitelijke situatie nagaan
formeel einde stellen aan verblijfsrecht om nieuwe verblijfsrecht aan te vragen staat haaks op vrij verkeer van burgers van de Unie
art. 21 VWEU
vernietiging
Bestuursrecht
Vreemdelingenrecht
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
Rechtspleging
1. Vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid
2. Beroep tegen beslissingen van de Commissaris-generaal.
Rechten en vrijheden
Jurisdictionele waarborgen
1. Recht op toegang tot de rechter
2. Redelijke termijn.
(R. t. Rusland) Artikel 3 EVRM
verbod van foltering, onmenselijke en vernederende behandeling
terugkeer naar Kyrgyzstan
Oezbeekse minderheid
schending
mishandeling in gesloten centrum
schending artikel 3 (materiële vlak)– gebrek aan onderzoek over mishandeling
schending artikel 3 (procedurele vlak)
(Europese Commissie t. Republiek Cyprus) Niet-nakoming
Vrij verkeer van personen
Werknemers
Artikelen 45 VWEU en 48 VWEU
Ouderdomsuitkeringen
Verschil in behandeling op grond van leeftijd
Ambtenaren van een lidstaat die minder dan 45 jaar oud zijn en die deze lidstaat verlaten om een beroepsactiviteit te gaan uitoefenen in een andere lidstaat of bij een instelling van de Europese Unie
Asielzoeker
Afghanistan
NBMV
onderzoek ter plaatse door dienst Tracing van het Rode Kruis
sterke indicatie waarheidsgetrouwheid
hele reeks elementen die verzoeker correct weergaf
profiel verzoeker
ongeloofwaardig asielrelaas
weigering vluchtelingenstatus
toekenning subsidiaire bescherming
Asielzoeker
beroepsprocedure bij RvV
wrakingsverzoek magistraat
wraking geweigerd
individuele procedure
definitieve beslissing waartegen cassatieberoep mogelijk is
heropening debatten
Art. 202 en 203 Wetboek van Strafvordering
art. 166 BW
art. 182 Wetboek van Strafvordering
schijnhuwelijk
valse huwelijksakte
kwalificatie van de feiten
heromschrijving
onwettigheid van de straf tast de wettigheid van de schuldigverklaring niet aan
gedeeltelijke cassatie
Betwisting vaderschap
vermoeden van vaderschap ex-echtgenoot moeder
art. 61, 2° WIPR
gewone verblijfplaats in België
art. 62 WIPR
recht van de staat van de nationaliteit
Kameroens recht
zwakke band met Kameroen
uitzondering art. 19 WIPR
toepassing Italiaans recht
scheiding meer dan 300 dagen voor geboorte
gegrond
Nationaliteitsverklaring
nationaliteit
negatief advies OM
eenzijdige procedure
(oud) art. 16, § 2, sub 1° WBN
huwelijk met een Belg
12bis, § 2 WBN
gewichtig feit eigen aan de persoon
eerder schijnhuwelijk werd nietig verklaard
negatief advies gegrond
Huwelijk
schijnhuwelijk
negatief advies OM
art. 146bis BW
negatieve asielaanvraag
huwelijk als laatste redmiddel
leeftijdsverschil
diverse relaties
objectieve gegevens politioneel dossier
getuigen
foto’s
openbare orde
beroep ongegrond
Burgerlijk recht
Afstamming
Wijze van overdracht van de familienaam
Onenigheid tussen de ouders of afwezigheid van keuze
Familienaam van de vader.
Rechten en vrijheden
Gelijkheid van mannen en vrouwen.
Nationaliteitsverklaring
nationaliteit
negatief advies OM
art. 12bis WBN
gewichtig feit eigen aan de persoon
schijnhuwelijk in het verleden
gescheiden uit tweede huwelijk
art. 1, § 2, sub 4° WBN
art. 2 KB 14 januari 2013
niet limitatief en louter exemplatief karakter lijst gewichtige feiten
burgerzin
respect voor de Belgische samenleving
negatief advies gegrond
Nationaliteitsverklaring
nationaliteit
negatief advies OM
(oud) art. 12bis WBN
Nigeriaanse geboorteakte
gewichtig feit eigen aan de persoon
niet respecteren voorwaarden voorlopig rijbewijs
onvoldoende gewichtige reden
negatief advies ongegrond