Terugkeervisum

In het kort

Tijdens een lopende gezinsherenigingsprocedure krijg je een voorlopig verblijfsdocument, bijvoorbeeld een attest van immatriculatie. Daarmee kan je in de meeste gevallen niet zomaar naar het buitenland reizen omdat het je geen recht geeft op overschrijding van de buitengrenzen van het Schengengebied, noch op vrij verkeer binnen het Schengengebied. Om te kunnen terugkeren naar België heb je daarom steeds een terugkeervisum nodig dat je niet zomaar kan krijgen. Met dat visum krijg je ook toegang tot andere lidstaten waar je eventueel moet doorreizen om België te bereiken. 

Waar vraag je een terugkeervisum aan?

Enkel in geval van 'dringende en uitzonderlijke omstandigheden' die vereisen dat je naar het buitenland reist, kan je vóór je vertrek een terugkeervisum vragen bij Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Voorbeelden van situaties die in aanmerking kunnen komen als 'dringende en uitzonderlijke omstandigheden' zijn:

 • een ernstig ziek of overleden naast familielid
 • professionele verplichtingen
 • een huwelijksreis 
  • Opgelet! DVZ controleert geval per geval of er wel degelijk een directe link bestaat tussen het huwelijk en de reis.
 • het afleggen van een examen in het kader van je studies

Voor familieleden van een Unieburger of een Belg die gebruik heeft gemaakt van zijn recht op vrij verkeer, geldt een bijkomende mogelijkheid. Je kan ook een terugkeervisum aanvragen bij de bevoegde Belgische diplomatieke post in het buitenland als je aan de volgende twee voorwaarden voldoet: 

 • Je bent op basis van je nationaliteit visumplichtig voor een kort verblijf (= minder dan 3 maanden). 
 • Je behoort tot een categorie van vreemdelingen die vermeld wordt in bijlage 16 bij de gemeenschappelijke visumcode. 

Als je visumplichtig bent, maar niet behoort tot een categorie van vreemdelingen vermeld in bijlage 16, val je onder de regeling voor familieleden van een derdelander of van een Belg (zie hierboven): je kan in uitzonderlijke en dringende omstandigheden een terugkeervisum vragen aan DVZ vóór je vertrekt naar het buitenland.

Ben je op basis van je nationaliteit vrijgesteld van de visumplicht voor een kort verblijf? Met een geldig paspoort mag je naar België als je de afgelopen 180 dagen nog geen 90 dagen in het Schengengebied verbleef. Als je hier al wel langer verbleef (omdat je al een procedure gezinshereniging opstartte en die wil komen verderzetten) dan moet je voor een nieuwe binnenkomst kunnen bewijzen dat je een familielid bent van een Unieburger die zich naar België begeeft of er al verblijft en dat je die Unieburger begeleidt of vervoegt. 

Procedure

Een terugkeervisum aanvragen in België doe je bij het secretariaat van bureau Gezinshereniging van Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Dit kan door te mailen naar gh.secretariaat@ibz.fgov.be

Bij je aanvraag voeg je :

 • bewijzen van de dringende en uitzonderlijke omstandigheden
  • bijvoorbeeld een overlijdensakte, medisch attest, werkgeversattest, bewijzen van huwelijksreis, vliegtuigboeking en hotelreservatie
 • gewenste reisdata (heen en terug)
 • eventueel nog ontbrekende stukken in je dossier gezinshereniging
  • bestaansmiddelen, ziekteverzekering...

Je verwittigt de gemeente ook van je reis naar het buitenland om problemen te voorkomen bij de lopende behandeling van je aanvraag gezinshereniging, bijvoorbeeld op vlak van de vaststelling van het bestaan van de gezinscel of de samenwoonst. 

Ten laatste bij het indienen van je aanvraag voor een terugkeervisum, moet je dossier gezinshereniging volledig en actueel ingediend zijn.

DVZ beslist over aanvragen voor een terugkeervisum. Hou rekening met een behandelingstermijn van 1 à 2 weken.

Bij de beoordeling van de aanvraag voor een terugkeervisum gaat DVZ na:

 • of voldaan is aan de voorwaarden voor gezinshereniging (is je aanvraagdossier volledig en actueel ingediend met alle bewijsstukken?)
 • en of er dwingende omstandigheden zijn die je aanvraag voor een terugkeervisum rechtvaardigen (enkel in geval van aanvraag terugkeervisum vóór je vertrek naar het buitenland).

Wanneer DVZ een positieve beslissing neemt over je aanvraag, wordt je daarvan telefonisch of per email op de hoogte gebracht. DVZ geeft dan instructies om een visumsticker aan te brengen op je paspoort.

Om terug naar België te reizen, heb je een visumsticker op je paspoort nodig. Die wordt op instructie van DVZ aangebracht:

 • ofwel door de FOD Buitenlandse Zaken, vóór je vertrek naar het buitenland
 • ofwel door de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post in het buitenland; dan moet je dus voor je terugkeer naar België nog langs de bevoegde post gaan.

Na aankomst in België verblijf je voor de resterende termijn van je procedure gezinshereniging met je attest van immatriculatie.