Ben je een niet-begeleide minderjarige?

In het kort

Wanneer we op deze pagina’s over niet-begeleide minderjarigen (NBM) spreken, bedoelen we daarmee deze twee groepen:

 • niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) 
 • niet-begeleide Europese minderjarigen (NBEM)

Om als NBMV of NBEM geïdentificeerd te worden, moet je aan verschillende voorwaarden voldoen. NBMV komen van buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Tot de EER behoren de landen van de Europese Unie en Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. NBEM zijn onderdaan van een land van de EER en moeten aan extra criteria voldoen.

Wie is een niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV)?

Je bent een NBMV als je aan alle volgende voorwaarden voldoet:

 • Je bent jonger dan 18 jaar.
 • Je wordt niet begeleid door een persoon die het ouderlijk gezag of de voogdij over jou uitoefent. Het ouderlijk gezag wordt beoordeeld volgens de nationale wet van het land waar je je gewone verblijfplaats hebt. Dat zal dus meestal het Belgisch recht zijn.
 • Je bent onderdaan van een ander land dan een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) of Zwitserland.
 • Je hebt internationale bescherming (asiel) aangevraagd of je hebt geen geldige binnenkomstdocumenten of een geldig verblijfsrecht.
 • De dienst Voogdij heeft je geïdentificeerd als NBMV.

Hou met de volgende elementen rekening als je je afvraagt of je een NBMV bent:

 • Ben je ouder dan 18, maar heb je in je herkomstland nog niet de leeftijd van meerderjarigheid bereikt? Dan ben je geen NBMV. Je moet jonger dan 18 jaar zijn. 
 • Word je wel begeleid door een meerderjarige, maar oefent die niet het ouderlijk gezag of de voogdij over jou uit? Dan kan je toch een NBMV zijn. 
 • Je kan een NBMV zijn als je België binnenkomt, maar je kan ook later, tijdens je verblijf in België, NBMV worden. Bijvoorbeeld als je ouder of voogd je hier achterlaat.
 • Als je een onderdaan bent van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, heb je onder bepaalde voorwaarden recht op een voogd. Ga hieronder na of je een NBEM bent.

Wie is een niet-begeleide Europese minderjarige (NBEM)?

Sinds 1 december 2014 hebben ook NBEM onder bepaalde voorwaarden recht op een voogd. De voogd wordt toegewezen door de dienst Voogdij.

Je bent een NBEM als je aan alle volgende voorwaarden voldoet:

 • Je bent jonger dan 18 jaar.
 • Je bent onderdaan van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland. De EER bestaat uit de landen van de Europese Unie en Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.
 • Je wordt niet begeleid door een persoon die het ouderlijk gezag of de voogdij over je uitoefent. Het ouderlijk gezag wordt beoordeeld volgens de nationale wet van het land waar je je gewone verblijfplaats hebt. Dat zal dus meestal het Belgisch recht zijn.
 • Je bent niet in het bezit van een gelegaliseerd document waarmee je ouder of voogd je toestemming geeft om alleen te reizen en te verblijven in België.
 • Je bent niet ingeschreven in een bevolkingsregister.
 • Je bevindt je in één van de volgende situaties:
  • Je bent aangemeld bij Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) als slachtoffer van mensenhandel of mensensmokkel. De procedure staat in artikel 61/2, §2, tweede lid Verblijfswet.
  • Je bevindt je in een kwetsbare toestand. De dienst Voogdij beslist daarover.

Het enige wat voor NBEM in de wet geregeld is, zijn de voorwaarden waaronder een voogd kan worden toegewezen.

Je kan als NBEM géén beroep doen op de bijzondere verblijfsprocedure voor NBMV. Je kan wél nagaan of je een beroep kan doen op andere verblijfsprocedures.