Werken als verzoeker om internationale bescherming, subsidiair beschermde of erkend vluchteling

In het kort

Als erkend vluchteling of subsidiair beschermde, kan je werken. Ook tijdens de asielprocedure kan je werken na een wachtperiode waarin je niet kan werken.

Tijdens de asielprocedure

Werken als werknemer

Tijdens de asielprocedure kan je werken na een wachtperiode van 4 maanden als je in het bezit bent van een attest van immatriculatie (AI). De wachtperiode loopt vanaf de daadwerkelijke indiening van je verzoek om internationale bescherming (bijlage 26 of bijlage 26quinquies). 

Tijdens de wachtperiode van 4 maanden mag je nog geen betekening hebben ontvangen van een weigeringsbeslissing van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS). Als de beslissing van het CGVS meer dan 4 maanden na het indienen van je verzoek om internationale bescherming betekend werd, behoud je de toegang tot de arbeidsmarkt tijdens de daaropvolgende beroepsprocedure bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV).

Als de beslissing van het CGVS binnen de 4 maanden betekend werd, kan je niet werken. Ook niet tijdens de daaropvolgende beroepsprocedure bij de RvV.

Werken als zelfstandige

Tijdens je asielprocedure krijg je een attest van immatriculatie (AI). In het Vlaams gewest kan je hiermee geen beroepskaart aanvragen en kan je dus niet als zelfstandige werken tijdens de asielprocedure. In het Brussels Hoofdstedelijk gewest mag werken als zelfstandige als je een beroepskaart aanvraagt en krijgt. Omdat je verblijfsrecht erg onzeker is, mag je activiteit geen buitensporige investeringen vereisen.

Na erkenning als vluchteling

Werken als werknemer

Als erkend vluchteling ben je vrijgesteld van gecombineerde vergunning en kan je werken. 

Als je erkend werd als vluchteling, dan heb je een elektronische vreemdelingenkaart A die 5 jaar geldig is. 5 jaar na het indienen van je asielaanvraag krijg je een onbeperkt verblijfsrecht (elektronische vreemdelingenkaart B). De vrijstelling van gecombineerde vergunning geldt in beide gevallen. 

Werken als zelfstandige

Als je erkend werd als vluchteling, dan ben je vrijgesteld van beroepskaart om een zelfstandige activiteit uit te oefenen. 

Als je erkend werd als vluchteling, dan heb je een elektronische vreemdelingenkaart A die 5 jaar geldig is. 5 jaar na het indienen van je asielaanvraag krijg je een onbeperkt verblijfsrecht (elektronische vreemdelingenkaart B). De vrijstelling van beroepskaart geldt in beide gevallen.

Na toekenning subsidiaire bescherming

Werken als werknemer

Als je subsidiaire bescherming kreeg, dan heb je een elektronische vreemdelingenkaart A, die één of twee jaar geldig en verlengbaar is. Daarmee ben je vrijgesteld van gecombineerde vergunning en mag je werken. 

5 jaar na het indienen van je asielaanvraag krijg je een onbeperkt verblijfsrecht (elektronische vreemdelingenkaart B). Je  blijft vrijgesteld van gecombineerde vergunning en kan werken.

Werken als zelfstandige

Als je de subsidiaire beschermingsstatus kreeg, dan heb je een elektronische vreemdelingenkaart A, die één of twee jaar geldig en verlengbaar is. Je mag werken als zelfstandige als je een beroepskaart aanvraagt en krijgt.

5 jaar na het indienen van je asielaanvraag krijg je een onbeperkt verblijfsrecht (elektronische vreemdelingenkaart B). Je bent dan vrijgesteld van beroepskaart.