Nieuws

Dat zegt het hof van beroep van Gent in een arrest van 24-12-2015. Om Belg te worden moet je in sommige gevallen je kennis van een van de drie landstalen bewijzen. Het koninklijk besluit van 14-01-2013 somt 8 mogelijke bewijzen van talenkennis op. Het parket en de rechter moeten deze bewijzen aannemen, en mogen ze niet laten testen in een gesprek.
Op 08-12-2015 sprak het EHRM zich uit in de zaak Z.H. en R.H. tegen Zwitserland. De twee hadden een religieus huwelijk gesloten in Afghanistan toen ze 14 en 18 jaar oud waren. Ze vroegen asiel aan in Zwitserland nadat ze eerst in Italië waren geregistreerd. Zwitserland behandelde de asielaanvraag van het meisje zelf, terwijl het de jongen terugstuurde naar Italië. Volgens het EHRM hadden de Zwitserse autoriteiten hiermee het recht op eerbiediging van het familieleven (artikel 8 EVRM) niet geschonden.
Vanaf 01-03-2016 is het niet meer mogelijk om parallelle aanvragen of beroepen te hebben op basis van artikel 9bis (humanitaire regularisatie) of 9ter (medische regularisatie) van de Verblijfswet. Wie een aanvraag of beroep indient terwijl een eerdere aanvraag of beroep op dezelfde wettelijke basis hangende is, wordt geacht afstand te doen van de eerdere aanvraag of beroep. Daarnaast wordt ook de regelgeving over welke elementen ontvankelijk zijn bij het indienen van een nieuwe aanvraag 9bis of 9ter Vw licht aangepast.
Sinds 07-01-2016 moet een nieuw model van tenlasteneming bijlage 3bis gebruikt worden voor een kort verblijf van een derdelander in België. Alleen natuurlijke (fysieke) personen kunnen zich nog garant stellen. Een oude bijlage 3bis die aanvaard werd vóór 07-01-2016 blijft geldig.
De Programmawet (I) van 26-12-2015 wijzigt de regelgeving over het recht op maatschappelijke integratie. Sinds 9 januari 2016 moet een leefloongerechtigde een verblijf in het buitenland van minstens een week aan het OCMW melden. Het leefloon wordt geschorst in geval van verblijf in het buitenland van meer dan vier (al dan niet opeenvolgende) weken per kalenderjaar. Een omzendbrief van 12-01-2016 licht dat toe.
RvV arrest nr. 158.631 van 15 december 2015 schorst de overdracht omdat Hongarije de asielaanvraag onontvankelijk kan verklaren omdat de Irakese asielzoeker Hongarije via Servië was binnengekomen. Dat kan leiden tot een schending van het non-refoulementbeginsel.