Nieuws

Het CGVS kan nu ook de status van een vluchteling of subsidiair beschermde intrekken als hij een gevaar vormt voor de samenleving, omdat hij definitief veroordeeld is voor een bijzonder ernstig misdrijf, of als er redelijke gronden bestaan om hem te beschouwen als een gevaar voor de nationale veiligheid.
De wet van 17 augsutus 2015 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid heeft de ZIV-wet aangepast, waardoor niet-begeleide Europese minderjairgen met een voogd zich voortaan ook kunnen aansluiten.
Vanaf 17-08-2015 gelden nieuwe regels over internationale bevoegdheid, toepasselijk recht en erkenning van akten van erfopvolging. Een Europese erfrechtverklaring is nu ook mogelijk.
Het is onduidelijk of een tweede asielprocedure in Hongarije voldoet aan de normen van het Europees recht. RvV arrest nr. 148.492 van 25-06-2015 schorst de overdracht bij uiterst dringende noodzakelijkheid, omdat DVZ dat niet zorgvuldig had onderzocht en gemotiveerd.
EHRM arrest V.M. van 07-07-2015 veroordeelt België wegens schending van artikel 3 en 13 EVRM. Een gezin met kinderen kreeg geen opvang eind 2011. Hun asielaanvraag was geweigerd wegens Dublin en het beroep daartegen is niet schorsend. Bovendien kregen zij geen opvang als gezin met kinderen zonder wettig verblijf, wegens de opvangcrisis.