Nieuws

Voor sommige visa type D en verblijfsaanvragen in België moet je een retributie betalen. Zonder betalingsbewijs word je aanvraag onontvankelijk verklaard. Sinds 26-5-2022 zijn de bedragen aangepast; op 1-1 van elk jaar worden de bedragen geïndexeerd. Twee Raad van State arresten van 11-9-2019 vernietigden de oorspronkelijke retributiebedragen sinds 2-5-2015. Het koninklijk besluit van 9-2-2022 kom tegemoet aan deze rechtspraak en brengt de bedragen in verhouding tot de effectief gemaakte kost van een aanvraag.
Vanaf 1 januari 2015 kost een biometrische verblijfskaart (A, B, C, D, of H) 17,70 euro. Niet-biometrische verblijfskaarten E, E+, F, en F+ en identiteitskaarten voor Belgen kosten 15,20 euro. De gemeente kan daarbovenop nog een retributie heffen, maar die moet gelijk zijn voor iedereen.
Het Europees Ondersteuningsbureau voor Asielzaken heeft in januari 2015 een landenrapport over Afghanistan gepubliceerd. Het geeft een overzicht per provincie en vermeldt actoren, trends en impact van geweld. De overheid heeft steeds minder controle over gebieden buiten de grotere steden, er is toenemend geweld en er zijn meer aanvallen van opstandelingen.
In vijf arresten van 12-12-2014 volgt de AV van de RvV de vaste Raad van State rechtspraak: artikel 9ter Verblijfswet (medische regularisatie) is een autonome, nationale norm die een ruimere bescherming biedt dan de Europese norm van artikel 3 EVRM bij een uitwijzing (verbod op onmenselijke behandeling). Ook het Hof van Justitie bevestigde dat op 18-12-2014. De artsen en ambtenaren van DVZ moeten deze unanieme rechtspraak toepassen.
Sinds 1 januari 2015 moeten meemoeders niet langer een adoptieprocedure doorlopen om de tweede juridische ouder te worden van het kind waarvan hun partner is bevallen. Ook situaties met een internationaal element zijn geregeld.
Het samenwerkingsprotocol tussen DVZ, Fedasil en de Dienst Voogdij, over de registratie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die geen asiel aanvragen, is vernietigd door Raad van State arrest nr. 229.606 van 18 december 2014.