Nieuws

De POD MI verduidelijkt in twee nieuwe FAQ’s op zijn website het recht op financiële steun van vreemdelingen die geen gevolg kunnen geven aan hun uitwijzingsbevel wegens medische overmacht. De POD MI komt hiermee gedeeltelijk terug op een praktijkwijziging van eerder dit jaar.
Het hof van beroep van Brussel besliste dat in een individueel geval, op 17 september 2014. Het hof van beroep verwijst naar arrest nr. 1/2012 van het Grondwettelijk Hof. Het nieuwe federale regeerakkoord belooft werk te maken van een wettelijke regeling.
UNHCR roept op om personen uit Irak niet gedwongen terug te sturen. De meeste Irakezen komen in aanmerking voor bescherming. Er is geen voldoende intern vluchtalternatief.
Libische asielzoekers krijgen subsidiaire bescherming als ze niet voldoen aan de criteria van de vluchtelingenstatus. Dat zei het CGVS. UNHCR roept ook op om geen gedwongen terugkeer naar Libië uit te voeren tot de situatie daar gevoelig verbeterd is.
In een arrest van 17 oktober 2014 schorst de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bij uiterst dringende noodzakelijkheid (UDN) de uitvoering van een bevel om het grondgebied te verlaten zonder dat de betrokken persoon opgesloten zat in functie van een repatriëring.
De Raad van State wijzigde op 3 november 2014 de vaste rechtspraak over de synthesememorie. De synthesememorie moet de middelen uit het verzoekschrift samenvatten. Maar volgens de RvS hoeft een samenvatting van middelen niet als de synthesememorie een werkelijk antwoord bevat op de nota met opmerkingen van de Dienst Vreemdelingenzaken.
Het hoorrecht is een algemeen beginsel van Unierecht, dat wettelijk verankerd is in artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Het hoorrecht geldt ook bij een beslissing tot uitwijzing. Dat zegt de RvV in arresten van 5 en 26 september 2014.