Rechtspraak

Let op: Het datumfilter werkt nog niet optimaal!

  • 4843 resultaten gevonden
Gezinshereniging
art. 40ter Vw.
inkomensvervangende tegemoetkoming
IVT
stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen
tegemoetkoming aan personen met een handicap als aanvullend bijstandsstelsel
volledig door de overheid gefinancierd
kennelijk ongegrond
niet-toelaatbaar
Gezinshereniging
art. 40ter Vw.
art. 40bis, § 2, 4° Vw.
affectieve en financiële banden
getuigenverklaringen
bewijswaarde normaliter gering
schrijven niet afkomstig van willekeurige derden
toetsing perfect mogelijk
geldstortingen
buurtonderzoek
geen poging tot controle waarachtigheid van de feiten
vernietiging
(Secretary of State for the Home Department t. CS) Prejudiciële verwijzing
Burgerschap van de Unie
Artikel 20 VWEU
Derdelander met een kind van jonge leeftijd ten laste dat Unieburger is
Verblijfsrecht in het land waarvan het kind onderdaan is
Strafrechtelijke veroordelingen van de ouder van het kind
Besluit tot verwijdering van de ouder met als gevolg de indirecte verwijdering van het betrokken kind
(Alfredo Rendón Marín t. Administración del Estado) Prejudiciële verwijzing
Burgerschap van de Unie
Artikelen 20 en 21 VWEU
Richtlijn 2004/38/EG
Verblijfsrecht in een lidstaat van een derdelander met een strafblad
Ouder die als enige de zorg heeft voor twee minderjarige kinderen die Unieburger zijn
Eerste kind met de nationaliteit van de woonlidstaat
Tweede kind met de nationaliteit van een andere lidstaat
Nationale wettelijke regeling die uitsluit dat aan die bloedverwant in opgaande lijn een verblijfstitel wordt verleend, wegens diens strafblad
Weigering van verblijf die ertoe kan leiden dat de kinderen het grondgebied van de Unie moeten verlaten
Maatschappelijke dienstverlening
illegaal verblijf
art. 57, § 2, 1° OCMW-wet
erkende staatloze
onuitwijsbaar
overmacht
Cass. 18 december 2000
GwH 19 december 2009 en 11 januari 2012
onmogelijkheid om terug te keren naar Turkije expliciet bevestigd in vonnis staatloosheid
bestaan van administratieve overmacht die toepassing art. 57, § 2, 1° OCMW-wet verhindert
gegrond
Art. 9ter Vw.
ongegrond
uit asielaanvraag blijkt dat verzoeker Somalische nationaliteit niet aannemelijk kan maken
geringe betrouwbaarheid en bewijswaarde Somalische documenten
feit dat 9ter ontvankelijk wordt verklaard heeft niet tot gevolg dat identiteit vaststaat
verwerping
Art. 9ter Vw.
medische problemen worden niet betwist
voorgestelde medicatiewissel
niet verplicht beschikbaarheid geneesmiddelen met minste bijwerkingen te onderzoeken
niet kennelijk onredelijk
minder gunstige omstandigheden in herkomstland geen schending art. 3 EVRM
noodzakelijke zorgen toegankelijk
verwerping
(Alimov t. Turkije) Artikel 5 EVRM
administratieve detentie in Turkije
illegale detentie –recht op informatie
recht op spoedig rechtsmiddel en op vergoeding
schending
artikel 3 EVRM (verbod op onmenselijke of vernederende behandeling)
slechte detentieomstandigheden
schending
artikel 13 EVRM (recht op daadwerkelijk rechtsmiddel)
geen juridische bijstand
schending
(Erkenov t. Turkije) Artikel 5 EVRM
administratieve detentie in Turkije
illegale detentie –recht op informatie
recht op spoedig rechtsmiddel –recht op vergoeding
schending
artikel 3 EVRM (verbod op onmenselijke of vernederende behandeling)
slechte detentieomstandigheden
geen schending
Art. 9bis Vw.
inreisverbod
9bis zonder voorwerp
belang
art. 39/56 Vw.
art. 74/12 Vw.
geen voorwaarde toegevoegd aan 9bis
specifieke mogelijkheid om opheffing of opschorting inreisverbod te vragen
verwerping
Tweede asielaanvraag
verlenging van de materiële hulp
eenzijdig verzoekschrift
volstrekte noodzakelijkheid
art. 584 Ger. W.
eis tot verlenging materiële hulp toelaatbaar en gegrond
verlenging opvang in afwachting geschil voor de bodemrechter
veroordeling Fedasil
Buitenlandse werknemer zonder papieren
zwartwerk
niet-aangegeven arbeid
illegale tewerkstelling
wanbetaling loon
tewerkstelling in restaurant
ontslag zonder opzeg
bewijs arbeidsovereenkomst
niet genoeg bewijzen voor periode tewerkstelling
ongegrond