Rechtspraak

Let op: Het datumfilter werkt nog niet optimaal!

  • 4843 resultaten gevonden
(Edyta Mikołajczyk t. Marie Louise Czarnecka, Stefan Czarnecki) Prejudiciële verwijzing
Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken
Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake ouderlijke verantwoordelijkheid
Verordening (EG) nr. 2201/2003
Artikel 1, lid 1, onder a)
Materiële werkingssfeer
Verzoek tot nietigverklaring van een huwelijk ingediend door een derde na het overlijden van een van de echtgenoten
Artikel 3, lid 1
Bevoegdheid van de gerechten van de lidstaat van de verblijfplaats van de ‚verzoeker’
Strekking
Gezinshereniging
familielid van een Belg die gebruik heeft gemaakt van vrij verkeer
Art. 21 VWEU en richtlijn 2004/38/EG
ander familielid
art. 47/1 Vw.
verzoeker valt niet onder toepassingsgebied
ten laste
land van herkomst
HvJ 5 september 2012, C-83/11, Rahman
art. 40 bis Vw.
verwerping
Dublin III
Italië
UDN
verzoekster is HIV-positief
BGV
detentie
kwetsbaar profiel
delicate en evolutieve situatie in Italië
garanties noodzakelijk
EHRM 4 november 2014, nr. 29217/12, Tarakhel t. Zwitserland
EHRM 21 januari 2011, MSS/Griekenland en België
nieuwe uitwijzingsmaatregel zonder dat verzoekster gehoord werd
art. 3 EVRM
art. 4 Handvest
MTHEN
schorsing
Opvang
asielzoeker
positieve beschikking
eenzijdig verzoekschrift
gezin met kinderen
pre-registratie en einde oude recht op opvang
aanvraag verlenging Fedasil zonder voorwerp
hoger belang van het kind
nieuwe elementen in de tweede asielaanvraag
hoogdringendheid aanvaard
dwangsom
voorwaarde binnen de drie maanden beroep ten gronde
Dublin III
Duitsland
art. 18.1.b) Dublin III-Vo
art. 3 EVRM
belang van de schoolgaande kinderen
overbevolking in Duitse asielcentra
EHRM 4 november 2014, nr. 29217/12, Tarakhel t. Zwitserland
AIDA-rapport
specifieke profiel verzoekster met vijf minderjarige kinderen
vernietiging
Wettelijke samenwoning
schijnwettelijke samenwoning
negatief advies
wettelijke termijn
rechtsgeldig verlengd
datum beslissing, niet betekening
ten gronde geen afdoende redenen om wettelijke samenwoning te weigeren
gemeenschappelijk kind
gegrond wat betreft termijn
ongegrond met betrekking tot samenwoonst
Wens om geen synthesememorie neer te leggen
niet aangetekend verzonden
kennisgeving per gewone brief
RvS 26 mei 2016, nr. 234.869
termijn gerespecteerd
disproportioneel
te formalistisch
vernietiging
Asielzoeker
Irak
bijlage 26quinquies
nieuwe asielaanvraag na terugkeer naar land van herkomst
art. 51/8 Vw.
eerste of meervoudige aanvraag
aanvechtbare handeling
Cass. 21 januari 2014, P.13.2061.N
nieuwe vervolgingsfeiten
art. 32 Procedurerichtlijn 2005/85/EG
geciteerde rechtspraak kan niet worden gevolgd
verwerping
Asielzoeker
Somalië
Bajuni eilanden
weigering in overwegingname van meervoudige asielaanvraag
art. 57/6/2 Vw.
nieuwe elementen
afwezigheid archief en centraal register in Somalië
algemeen argument
verplichting CGVS om te onderzoeken
psychologische toestand in overweging nemen
getuigenissen onderzoeken
vernietiging
Art. 9bis Vw.
zich nestelen in illegaal verblijf
ruime appreciatiebevoegdheid DVZ
elementen inzake maatschappelijke integratie geen grond voor regularisatie
voorheen geen enkele verblijfsaanvraag ingediend
lokale verankering louter gevolg van de eigen houding van verzoeker
discretionaire bevoegdheid niet overschreden
vernietiging
Opvang
asielzoeker
kort geding
teruggestuurd onder Dublin maar toch als tweede asielaanvraag beschouwd
no show
geen individuele motivatie
no show enkel gebaseerd op feit dat het meervoudige asielaanvraag is
referentie naar opvangwet/richtlijn/Grondwettelijk Hof/parlementaire werken
des te erger dat er geen afgeronde eerste asielprocedure was want teruggestuurd onder Dublin
inoverwegingname laat bovendien te lang op zich wachten
ondanks aanmaningen van Vluchtelingenwerk en advocaat geen reactie van Fedasil
veroordeling op voorwaarde van beroep ten gronde
dwangsom
Ministerieel Besluit tot terugwijzing
inreisverbod 10 jaar
slagen en verwondingen met voorbedachten rade zonder het oogmerk te doden doch met de dood tot gevolg
gewelddadige diefstal met blijvende ongeschiktheid tot gevolg
openbare orde
ernst gepleegde feiten
motiveringsplicht
art. 8 EVRM
inmenging in privéleven gerechtvaardigd
noodzakelijkheid
afweging tussen persoonlijk en algemeen belang
evenredig
art. 3 EVRM
verwerping
Gezinshereniging
wettelijk samenwonende partner van een Belg
art. 40ter Vw.
duurzame en stabiele relatie niet voldoende aangetoond
verzoeker heeft e-mailadres en wachtwoord facebookprofiel aan DVZ gegeven
privacywet
toestemming van verzoeker doet hier geen afbreuk aan
verwerping
Burgerlijk recht
Personen
Adoptie
Voorwaarden voor adoptie
Nieuwe adoptie
Meerderjarige met volle adoptie door inmiddels overleden adoptant
Onmogelijkheid van nieuwe gewone adoptie
Verschil in behandeling met meerderjarige met oorspronkelijke afstammingsband
Gerechtelijk recht
Rechtsplegingsvergoeding
Toepassingsgebied
Beroep tegen de beslissing tot weigering om een huwelijk te voltrekken
Vergelijking van de partij die in het ongelijk is gesteld en de ambtenaar van de burgerlijke stand
Gelijke behandeling