Voorwaarden en procedure kort verblijf als derdelander

In het kort

Als visumplichtige derdelander heb je recht op een visum kort verblijf als je aan de voorwaarden voldoet. Omdat de voorwaarden in de Visumcode ruim gedefinieerd zijn, is er een zekere bewegingsruimte bij de toepassing ervan. Dit kan meewegen bij de beslissing tot toekenning of weigering van je visum kort verblijf. Je dient je aanvraag voor een visum voor kort verblijf in bij de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post

Voor derdelands familieleden van Unieburgers gelden afzonderlijke regels. De afwijkende regels worden door DVZ ook toegepast op derdelands familieleden van Belgen. Dit doet de DVZ alleen wanneer zij samen gebruik hebben gemaakt van het vrij personenverkeer binnen de EU. Lees meer over de soepeler regels voor kort verblijf als derdelands familielid van een Unieburger 

Daarnaast zijn er ook voor een aantal andere landen soepele voorwaarden voor een visum kort verblijf. De Europese Unie sloot met die landen akkoorden.

Voorwaarden en documenten

Als derdelander moet je aan onderstaande voorwaarden voldoen en onderstaande documenten voorleggen, tenzij je gebruik kan maken voor de afwijkende regels voor derdelands familieleden van Unieburgers of afkomstig bent van een land waarmee de EU afzonderlijk akkoord mee afsloot.

Je hebt een geldig reisdocument. 

Het reisdocument mag niet vals, nagemaakt of vervalst zijn.

Je paspoort moet nog drie maanden geldig zijn na de datum waarop je plant het Schengengebied te verlaten

Bovendien moet je paspoort minstens 2 blanco pagina's bevatten en moet het zijn afgegeven in de loop van de voorbije 10 jaar.

Je toont je reisdoel aan. Afgankelijk van het reisdoel, verschaf je volgende bewijzen: 

Als toerist kan dat bijvoorbeeld met:

 • een bewijs van hotelreservatie
 • de bevestiging van de reservatie van een georganiseerde reis

Voor een vrienden- of familiebezoek kan dat bijvoorbeeld met:

 • een uitnodigingsbrief die de datum, de duur en het doel van het verblijf vermeldt
 • het bewijs van verwantschap met het familielid dat men bezoekt
 • informatie over de band met de persoon die de betrokkene uitnodigt

Voor een zakenreis kan dat bijvoorbeeld met:

 • een persoonlijke uitnodigingsbrief van een Belgische firma of onderneming
 • een bewijs van de handelsrelaties met de Belgische partners, bijvoorbeeld contracten of facturen
 • een toegangsbewijs voor een congres of een beurs
 • een document dat de activiteiten van de onderneming aantoont
 • een document dat aantoont dat je bent tewerkgesteld door je onderneming

Voor een medisch verblijf en het bekomen van een medisch visum kan dat bijvoorbeeld met (zie onderaan de pagina voor meer info):

 • een attest van een arts, aangeduid door de ambassade van je herkomstland, dat bevestigt dat de behandeling in je herkomstland niet mogelijk is
 • een schriftelijk bewijs van een afspraak voor een onderzoek of hospitalisatie in een ziekenhuis in België

Voor studies, een opleiding of een stage kan dat bijvoorbeeld met:

 • een bewijs van inschrijving aan een onderwijsinstelling voor een cursus van een theoretische of praktische opleiding en voortgezette opleiding
 • een studentenkaart
 • een attest over de cursus die je wil volgen

Voor een culturele, wetenschappelijke, academische, sportieve of religieuze manifestatie kan dat bijvoorbeeld met:

 • een uitnodiging
 • een toegangsbewijs
 • een inschrijving of het programma van de manifestatie die de naam van de onthalende organisatie vermeldt
 • elk ander bewijskrachtig document dat het voorwerp van de reis vermeldt

Je toont je verblijfsomstandigheden tijdens je voorgenomen verblijf in België aan.

In geval van een verblijf bij een particulier is dat een uitnodiging van die particulier. 

In geval van een verblijf in een hotel is dat een bewijsstuk van het hotel, bijvoorbeeld een hotelreservatie.

Je bewijst dat je voldoende bestaansmiddelen hebt voor de duur van je voorgenomen verblijf en voor de terugreis naar je herkomstland, land van verblijf of derdeland waar je met zekerheid wordt toegelaten, of dat je in de mogelijkheid bent deze middelen legaal te verkrijgen.

Je kan voldoende bestaansmiddelen bewijzen door het voorleggen van:

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) houdt bij de beoordeling van de eigen middelen rekening met deze richtbedragen:

 • 95 euro netto per dag als je in een hotel verblijft
 • 45 euro netto per dag als je bij een particulier verblijft

Je hebt in de lopende referentieperiode van zes maanden niet al negentig dagen op het Schengengebied verbleven op basis van een eenvormig visum of een visum met territoriaal beperkte geldigheid.

Je staat niet ter fine van weigering van toegang gesignaleerd in het Schengeninformatiesysteem II (SIS II).

Je wordt niet beschouwd als een gevaar voor de openbare orde, nationale veiligheid, volksgezondheid of de internationale betrekkingen van een van de lidstaten. Je staat niet om eerder vermelde redenen met het oog op weigering van toegang gesignaleerd in de nationale databanken van de Schengenlidstaten.

Je hebt een geldige en toereikende reisverzekering voor medische bijstand.  

 • Je moet het bewijs van een medische reisverzekering pas voorleggen als je de bevestiging krijgt van de afgifte van het visum. 
 • Van vreemdelingen met een diplomatiek paspoort en zeevarenden wordt aangenomen dat ze aan de verzekeringsplicht voldoen.

De verzekering dekt de eventuele uitgaven tijdens het verblijf op het Schengengebied voor:

 • repatriëring om medische redenen,
 • dringende medische zorg of spoedbehandeling in een ziekenhuis en
 • overlijden.

De verzekering bestrijkt de gehele duur van het voorgenomen verblijf of de doorreis.  

De verzekering is geldig op het gehele Schengengebied. 

 • Als het gaat om een territoriaal beperkt visum, dan moet het geldig zijn op het grondgebied van de betrokken Schengenlidstaten.

De minimumdekking bedraagt 30.000 euro.

Je sluit de verzekering in principe af in je land van verblijf. Als dit niet mogelijk is, dan kan je de polis in een ander land afsluiten. Als de garant de verzekering afsluit, dan moet hij dat in zijn eigen woonplaats doen.

Niet alle polissen worden aanvaard. Vraag bij de diplomatieke of consulaire post de verzekeringsmaatschappijen op waarvan de polis wordt aanvaard.

Je behoudt het centrum van je belangen in je herkomstland of land van verblijf. 

Je toont aan dat je het voornemen hebt om het Schengengrondgebied vóór het verstrijken van de geldigheid van het aangevraagde visum te verlaten.

Je behoud van het centrum van je belangen in je herkomstland kan je bijvoorbeeld bewijzen met een tewerkstellingsattest, een bezit van een onroerend goed of informatie over je gezinssituatie. 

Je vervoersbewijs van je heen- en terugreis kunnen ook documenten zijn die je moet kunnen voorleggen. Je moet je retourbiljet pas voorleggen als je de bevestiging krijgt van de afgifte van het visum. Dus nog niet wanneer je je visumaanvraag indient. Bij je aanvraag kan wel het bewijs van de reservering van een retourbiljet gevraagd worden.

Er bestaat geen redelijke twijfel over de echtheid van de overgelegde bewijsstukken of over de geloofwaardigheid van de inhoud ervan of over de betrouwbaarheid van je verklaringen.

Als je als minderjarige zonder je ouders of je wettelijke voogd reist, dan leg je de toestemming van je ouders of wettelijke voogd voor.

De gemeenschappelijke Visumcode stelt het voldoen van een eventuele openstaande repatriëringsfactuur niet als voorwaarde om een Schengenvisum te bekomen. Maar in de praktijk maakt DVZ de afgifte van het visum afhankelijk van de terugbetaling van eerder gemaakte repatriëringskosten.

Je kan een visumaanvraag indienen maar wanneer vastgesteld wordt dat je nog een 'openstaande rekening voor repatriëringskosten' hebt, zal de diplomatieke post jou uitnodigen om die eerst te vereffenen. Zoniet wordt jouw visum niet afgegeven.

Het bedrag, dat toch al snel enkele duizenden euro's kan bedragen, moet integraal betaald worden. Gespreide betaling is niet mogelijk.

Het is mogelijk dat bijkomende documenten worden gevraagd. Maar het is ook mogelijk dat de diplomatieke of consulaire post van oordeel is dat je niet alle bovenvermelde documenten moet voorleggen. 

Visum kort verblijf om medische redenen? 

 • Bewijs niet-beschikbaarheid medische zorgen in herkomstland
  • DVZ vereist dat een arts aangeduid door de ambassade of het consulaat attest opmaakt van de niet-beschikbaarheid van de medische zorgen in het herkomstland. Je kan ook andere documenten die de niet-beschikbaarheid van de medische zorgen aantonen toevoegen aan het dossier. DVZ beoordeelt ieder dossier individueel. 
 • Afspraak met behandelende arts in België
  • Je moet een bewijs van een afspraak met de behandelende arts in België bij de aanvraag voegen. Een consultatie met een specialist kan volstaan. 
 • Kostenraming medische zorgen
  • In geval van een operatie, moet je een kostenraming van de medische zorgen bij de aanvraag voegen. Afhankelijk van deze kostenraming zal je ook moeten aantonen dat jij of iemand anders (een medische reisverzekering, een garant...) zal instaan voor de medische kosten.

Overzicht procedure

Je vraagt een visum kort verblijf aan bij de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post. De bevoegde post is de post van het land dat de enige of hoofdbestemming van de reis is. 

Sommige ambassades en consulaten besteden de behandeling van visumaanvragen uit aan privéfirma's. Die privéfirma's rekenen soms bijkomende kosten aan.

Je kan ten vroegste 3 maanden voor de voorziene vertrekdatum een visum kort verblijf aanvragen en ten laatste 15 dagen voor je vertrek. De consulaire post kan zelf beslissen een latere aanvraag toch nog te behandelen.

Je dient je visumaanvraag in via het geharmoniseerd aanvraagformulier voor een Schengenvisumaanvraag. Dat formulier kan je gratis krijgen op de bevoegde diplomatieke of consulaire post. 

Je kan het invullen in het Nederlands, Frans of Duits, of in het Engels. Vul een afzonderlijk aanvraagformulier in voor de minderjarige kinderen die in je paspoort staan en waarover je het ouderlijk gezag hebt of waarvan je de wettelijke voogd bent.

Eerst kijkt men na of je visumaanvraag ontvankelijk is. Je aanvraag is ontvankelijk als aan al deze voorwaarden is voldaan:

 • Je diende de aanvraag in ten hoogste 3 maanden vóór het begin van het voorgenomen bezoek
 • Je aanvraag bevat het aanvraagformulier, een reisdocument en een foto
 • Je betaalde de visumrechten

Als je aanvraag ontvankelijk is, dan volgt er een beslissing over de aanvraag binnen een termijn van 15 dagen vanaf de datum waarop de visumaanvraag ontvankelijk werd verklaard door aanbrenging van een stempel in het paspoort. De termijn kan tot tweemaal toe worden verlengd, tot 30 of 60 kalenderdagen, als aanvullende documenten of bijkomend onderzoek nodig zijn. Er is geen sanctie als de termijn niet wordt gerespecteerd. 

Je dossier wordt overgemaakt aan bureau 'Kort Verblijf' van DVZ?

De diplomatieke of consulaire post levert het merendeel van de toeristenvisa af zonder tussenkomst van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Voor de stand van het visumdossier neem je contact op met de post zelf.

Alleen als de ambassade het visum wil weigeren of als er twijfel is, dan maakt de ambassade de visumaanvraag over aan bureau 'Kort verblijf' van de DVZ. De beslissing van de DVZ wordt via de FOD Buitenlandse Zaken overgemaakt aan de post in het buitenland. Als je de visumaanvraag indiende bij een geïnformatiseerde Belgische post, dan wordt het dossier en de beslissing elektronisch verzonden, wat de wachttijd flink inkort. Je kan de stand van het visumdossier in dat geval online raadplegen.

Het visum wordt, na voorlegging van het vervoersbewijs en de medische reisverzekering, onder de vorm van een visumsticker in het paspoort gekleefd. Het visum vermeldt de geldigheidsduur ervan en de lengte van het toegestane verblijf. 

Een visum kan alleen geweigerd worden in één van de volgende gevallen: 

 • Je legde een vals, nagemaakt of vervalst reisdocument over.
 • Je toonde het doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf niet aan.
 • Je toonde niet aan dat je voldoende bestaansmiddelen hebt of dat je deze middelen wettig kan verkrijgen.
 • Je verbleef in de lopende periode van zes maanden al drie maanden op het grondgebied van de lidstaten op grond van een Schengenvisum of een visum met territoriaal beperkte geldigheid
 • Je bent gesignaleerd in het SIS met het oog op weigering van toegang.
 • Je wordt beschouwd als een bedreiging van de openbare orde, de binnenlandse veiligheid, de volksgezondheid of de internationale betrekkingen van een van de lidstaten.
 • Je toonde niet aan dat je een toereikende en geldige medische reisverzekering hebt.

Het visum kan ook geweigerd worden als er een redelijke twijfel bestaat over de echtheid van bewijsstukken die je overmaakt of over de geloofwaardigheid van de inhoud ervan, de betrouwbaarheid van je verklaringen of je voornemen om het grondgebied van de lidstaten te verlaten vóór het verstrijken van de geldigheid van het aangevraagde visum.

De weigeringsbeslissing moet uitdrukkelijk de concrete feitelijke gegevens vermelden die aan de basis liggen van de weigering.

De beslissing moet zijn opgesteld in de taal van de ambtenaar die de visumaanvraag onderzocht. 

Tegen de weigering van een visum kan je binnen 30 dagen een annulatie- en/of schorsingsberoep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) indienen. Sinds het arrest (nr. 237 408) van de Algemene Vergadering van de RvV van 24 juni 2020 is het niet meer mogelijk om bij de RvV een schorsingsberoep bij uiterst dringende noodzakelijkheid in te dienen tegen een visumweigering. 

De redenen om het visum te weigeren worden om privacy redenen niet meegedeeld aan derden. Je advocaat kan de redenen van weigering schriftelijk opvragen bij DVZ.

Vaak is een nieuwe visumaanvraag die tegemoet komt aan de argumenten van de weigeringsbeslissing zinvoller dan een beroep.