Rechtspraak

Let op: Het datumfilter werkt nog niet optimaal!

  • 4738 resultaten gevonden
Gezinshereniging
art. 40ter Vw.
familielid van een Belg
stabiele, toereikende en regelmatige bestaansmiddelen
art. 60 OCMW-wet
sociale tewerkstelling
inkomsten bestaan uit leefloon en een premie
sociale tewerkstelling sluit niet uit dat er sprake is van een effectieve tewerkstelling op basis van een arbeidsovereenkomst
vernietiging
(Caner Genc t. Integrationsministeriet) Prejudiciële verwijzing
Associatieovereenkomst EEG-Turkije
Besluit nr. 1/80
Artikel 13
Standstillbepaling
Gezinshereniging
Nationale regeling die nieuwe, restrictievere voorwaarden stelt aan de gezinshereniging van economisch niet-actieve gezinsleden van economisch actieve Turkse staatsburgers die in de betrokken lidstaat wonen en er over een verblijfsrecht beschikken
Voorwaarde van een zodanige binding dat er een basis is voor een geslaagde integratie
Dublin III
art. 29, lid 3 Dublin III-Vo.
art. 30, lid 2 Dublin III-Vo.
behoud belang
art. 2 en 3 EVRM
Italië
opvang
art. 4, 18 en 19 EU-Handvest
EHRM 4 november 2014, nr. 29217/12, Tarakhel t. Zwitserland
EHRM 13 januari 2015, nr. 51428/10, A.M.E. t. Nederland
geen concreet opvangprobleem
verwerping
Visum kort verblijf
verlenging
UDN
art. 39/82 Vw.
bevalling zus in België
gewone procedure niet effectief
prima facie onderzoek
art. 33 Visumcode
doktersattest
motiveringsplicht
verlenging omwille van humanitaire redenen
art. 2 en 3 Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen
MTHEN
schorsing
Art. 175 Sociaal Strafwetboek
illegale arbeid
art.181 Sociaal Strafwetboek
niet-aangegeven arbeid
zwartwerk
buitenlandse werknemers zonder papieren
art.184 Sociaal Strafwetboek
niet aangaan arbeidsongevallenverzekering
art.162 Sociaal strafwetboek
wanbetaling loon
art.234 Sociaal Strafwetboek
sluikwerk
mensenhandel
onopzettelijke slagen en verwondingen
tewerkstelling niet betwist door werkgever
arbeidsongeval wordt erkend
achterstallig loon wordt toegewezen
Humanitair visum
visum type D
Syriërs
UDN
familie van erkende vluchteling
art. 9 Vw.
Syrische christenen
duur van de gewone procedure kan leiden tot schending art. 3 EVRM
art. 8 EVRM
ouderdom
medische problemen
bijna volledige familie in België
MTHEN
voorlopige maatregelen
nieuwe beslissing binnen de 5 dagen
schorsing
Dublin III
Spanje
UDN
art. 39/82 Vw.
prima facie onderzoek
art. 3 EVRM
art. 4 EU-Handvest
non-refoulement
opvangvoorzieningen
noden van kind
zeer jonge leeftijd
belang van het kind
art. 6 Dublin III-Vo.
EHRM 4 november 2014, nr. 29217/12, Tarakhel t. Zwitserland
MTHEN
schorsing
Art. 9bis Vw.
beslissing tot afneming verblijfsvergunning
bijlage 37
BGV
fraude
ernstige openbare orde feiten gepleegd in Duitsland
inreisverbod
fraus omnia corrumpit
art. 13, § 2bis Vw.
straf in Duitsland uitgezeten
integratie
geen geloof aan verklaringen tijdens asielprocedure
niet van doorslaggevend belang bij regularisatieprocedure
vernietiging
Humanitair visum
visum type D
Syriërs
UDN
ouders van Belgische zoon
art. 9 Vw.
ouderdom
Syrische christenen
Aleppo
financieel afhankelijk van zoon
geen kinderen meer in Syrië
duur van de gewone procedure kan leiden tot schending art. 3 EVRM
art. 8 EVRM
MTHEN
voorlopige maatregelen
nieuwe beslissing binnen de 5 dagen
schorsing
(Shiraz Baig Mirza t. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal) Prejudiciële verwijzing
Prejudiciële spoedprocedure
Verordening (EU) nr. 604/2013
Criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming
Artikel 3, lid 3
Mogelijkheid voor de lidstaten om een verzoeker naar een veilig derde land te zenden
Artikel 18
Verplichtingen van de voor de behandeling van het verzoek verantwoordelijke lidstaat in geval van terugname van de verzoeker
Richtlijn 2013/32/EU
Gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming
Behandeling van een verzoek om internationale bescherming