Duurzaam verblijf

Als je 5 jaar ononderbroken in België verbleven hebt wordt je verblijf duurzaam. Je verblijfsrecht is vanaf dat moment onvoorwaardelijk. Je kan een document aanvragen dat je duurzaam verblijfsrecht staaft. Maar dat is geen verplichting.

Je moet 5 jaar ononderbroken in België verbleven hebben. De termijn van 5 jaar begint normaal te lopen vanaf de datum van je aanvraag van een verklaring van inschrijving. Dus de datum op de bijlage 19. En niet de datum van je papieren bijlage 8ter of elektronische EU kaart.

Je verblijf in België kan onderbroken worden. Sommige omstandigheden onderbreken je verblijf niet en hebben dus geen invloed op het ononderbroken karakter:

 • tijdelijke afwezigheden van niet meer dan zes maanden per jaar
 • afwezigheden van langere duur voor de vervulling van militaire verplichtingen
 • een afwezigheid van ten hoogste 12 achtereenvolgende maanden om belangrijke redenen, zoals zwangerschap en bevalling, ernstige ziekte, studie of beroepsopleiding
 • uitzending om werkzaamheden te verrichten in het buitenland

Je vraagt bij de gemeente een document aan ter staving van je duurzaam verblijfsrecht via de bijlage 22. Je bent niet verplicht om dat te doen.

De gemeente beoordeelt de ontvankelijkheid van je dossier. De gemeente gaat na of je een ononderbroken verblijf hebt van vijf jaar op het moment van de aanvraag. Dat blijkt uit het Rijksregister. Of je bewijst dat er voor jou een kortere termijn geldt omdat je valt onder een uitzondering.

Als je dossier ontvankelijk is, maakt de gemeente je aanvraag over aan de DVZ.

Als je geen 5 jaar ononderbroken verblijf hebt, verklaart de gemeente je aanvraag onontvankelijk. De gemeente levert een bijlage 23 af. Je kan een schorsend beroep indienen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. 

DVZ neemt een beslissing over je duurzaam verblijfsrecht binnen 5 maanden vanaf de afgifte van de bijlage 22. Als je EU kaart vervalt tijdens het onderzoek van de aanvraag geeft de gemeente een voorlopig verblijfsdocument af in de vorm van een (papieren) bijlage 8ter. De geldigheid van dit document komt overeen met de resterende termijn die DVZ heeft om over je aanvraag te beslissen.

Als je niet aan de voorwaarden voldoet, zal DVZ je duurzaam verblijfsrecht weigeren. De gemeente levert een beslissing tot weigering van het duurzaam verblijf af (bijlage 24). Je kan een schorsend beroep instellen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

Als DVZ je duurzaam verblijfsrecht erkent, dan geeft de gemeente je een elektronische EU+ kaart. Hetzelfde geldt als DVZ geen beslissing neemt binnen de vijf maanden. De EU+ kaart heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.

In afwachting van de EU+ kaart geeft de gemeente een papieren bijlage 8quater af. Dit is een voorlopig document ter staving van het duurzaam verblijf.

De gemeente schrijft je over van het vreemdelingenregister naar het bevolkingsregister. 

Als je een procedure hebt lopen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, wordt de erkenning van het duurzaam verblijfsrecht geschorst in afwachting van een beslissing.

Je kan je duurzaam verblijfsrecht verliezen als je België verlaat voor meer dan twee achtereenvolgende jaren.

Daarnaast kan de minister een einde maken aan je duurzaam verblijfsrecht en je een bevel geven om het grondgebied te verlaten (BGV): 

 • om ernstige redenen van openbare orde of nationale veiligheid. 
 • om dwingende redenen van nationale veiligheid als je de laatste 10 jaar in België verbleven hebt.

Een strafrechtelijke veroordeling is op zich geen bewijs van een gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid. Je gedrag moet een werkelijke, actuele en voldoende ernstige bedreiging zijn voor een fundamenteel belang van de samenleving.

Tot slot kan de minister of DVZ je verblijfsrecht retroactief intrekken als je fraude pleegde die bijgedragen heeft tot de erkenning van je verblijfsrecht. Ook dan krijg je een BGV.

Je kan tegen deze beslissing een automatisch schorsend beroep indienen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Voordat de minister of DVZ je duurzaam verblijfsrecht beëindigt of intrekt zal hij je schriftelijk vragen om eventuele relevante informatie, die het nemen van de beslissing kan verhinderen of beïnvloeden, over te maken. Op de hoorplicht bestaan wel een aantal wettelijke uitzonderingen.

Ook moet de minister of DVZ altijd rekening houden met de volgende elementen:

 • de duur van je verblijf in België
 • je leeftijd
 • je gezondheidstoestand
 • je gezins- en economische situatie
 • je sociale en culturele integratie in België
 • je banden met het herkomstland

In principe krijg je 15 dagen de tijd vanaf de ontvangst van de brief van de minister of DVZ om relevante informatie schriftelijk over te maken. 

Meer info

Wetgeving