Nieuws

In arrest nr. 191.956 van 13-09-2017 stuurt de RvV de zaak terug naar het CGVS. Het CGVS kon niet aantonen dat er 'indertijd' geen reden was tot toekenning van de subsidiaire beschermingsstatus. Het CGVS kon ook geen verandering in de algemene veiligheidssituatie in Bagdad aantonen die voldoende ingrijpend is en een niet-voorbijgaand karakter heeft.
In een arrest van 22-06-2017 verduidelijkt de RvV de wettelijke regeling over het bewijs van verwantschap bij gezinshereniging, namelijk de toepassing van de regels op Somalische documenten.
Alle administratieve overheden in België zijn op gelijke voet bevoegd om kennis te nemen van buitenlandse aktes en te oordelen over de erkenning ervan. Dit heeft onder meer tot gevolg dat DVZ bij aanvragen gezinshereniging zelf de geldigheid van de buitenlandse huwelijksakte kan beoordelen, en dat voorafgaandelijke overschrijving in de registers van de burgerlijke stand niet vereist is.
Sociale huur wordt losgekoppeld van inburgering. De taalbereidheidsvoorwaarde wordt omgevormd tot een taalkennisvereiste. Vanaf 1-11-2017 moeten nieuwe sociale huurders aantonen dat zij binnen 1 jaar na de huurovereenkomst taalniveau A1 voor Nederlands hebben.
Zowel in arrestnr. 182.381 van 16-02-2017 en arrestnr. 190.280 van 31-07-2017 erkent de RvV een Palestijn uit de Gazastrook als vluchteling. In beide arresten houdt de RvV rekening met de aanhoudende, dramatische humanitaire situatie in de Gazastrook en het gegeven dat Palestijnen in de praktijk niet kunnen terugkeren naar Gaza omdat de grensovergang met Rafah (Egypte) problematisch is.