Nieuws

Een nieuwe algemene verblijfsvoorwaarde in de Verblijfswet vereist van vreemdelingen dat ze inspanningen tot integratie leveren voor het behouden van hun verblijfsrecht. Anders kan DVZ een einde maken aan het verblijf. De concrete invulling van die nieuwe bevoegdheid van DVZ is nog onduidelijk.
Om Belg te worden, moet je een specifieke vorm van wettelijk verblijf aantonen. Het hof van beroep van Antwerpen oordeelde op 13-06-2016 dat het attest van immatriculatie (AI) tijdens een procedure gezinshereniging, dit wettelijk verblijf niet bewijst. Verschillende rechtbanken van eerste aanleg en hogere rechtspraak stellen nochtans dat het AI wel als bewijs van wettelijk verblijf kan gelden.
Volgens de familierechtbank van Brussel op 31-10-2016 is een overeenkomst van draagmoederschap op zich niet noodzakelijk strijdig is met de openbare orde, maar dat is wel het geval als de overeenkomst een bezoldigd karakter heeft. De overeenkomst bevat in dit geval bovendien bepalingen in strijd met de waardigheid van de zwangere vrouw. De familierechtbank weigert daarom de erkenning van het Amerikaans vonnis dat de overeenkomst bekrachtigt.