Rechtspraak

Let op: Het datumfilter werkt nog niet optimaal!

  • 4843 resultaten gevonden
Aanvraag vestiging artikel 40 Vw
aanvraag "zonder voorwerp"
buitenlands huwelijk
schijnhuwelijjk
artikel 146bis BW
geen erkenning
artikel 170ter BW
schending zorgvuldigheidsbeginsel
onderzoek schijnhuwelijk door de DVZ
RVV niet bevoegd
beroep verworpen
Weigering visum gezinshereniging
schijnhuwelijk
artikel 27 WIPR
verzoek tot herziening
weigering
beroep bij RvV
rechtsmacht
erkenning buitenlands huwelijk
geen rechtsmacht
geen echtgenoot van een Belg
geen recht op verzoek tot herziening
geen aanvechtbare rechtshandeling
Irakese asielzoeker
tweede asielaanvraag
Dublinverordening
overname door Griekenland
schorsing in uiterst dringende noodzakelijkheid
moeilijk te herstellen ernstig nadeel
behandeling asielaanvraag in Griekenland
onderzoek UNHCR
louter hypothetisch nadeel
geen schorsing
Scholengroep
verbod voor leerkrachten om religieuze symbolen te dragen buiten de godsdienstklas
neutraliteitsverklaring Gemeenschapsonderwijs
toevoeging voorwaarde aan neutraliteitsverklaring
exclusieve bevoegdheid Raad van het Gemeenschapsonderwijs
schorsing
Aanvraag artikel 40 Vreemdelingenwet
eerste negatief woonstverslag
tweede positief woonstverslag
weigering
verzoek tot herziening
onontvankelijk
tweede vestigingsaanvraag
niet in aanmerking
geen nieuw element
geen schending van artikel 40 Vreemdelingenwet
geen schending van de motiveringsplicht
Aanvraag art. 40 Vreemdelingenwet
ouders van een Belg
weigering
onvertaalde nationale identiteitskaart
3 jaar bijlage 35
MRAX
schending EG-recht
hangende aanvraag artikel 9 lid 3 Vreemdelingenwet
zes jaar
onredelijke termijn
precair verblijf
schade
fout
causaal verband
verlies discretionaire bevoegdheid overheid
gedwongen aflevering gele kaart
(Polat) Associatieovereenkomst EEG-Turkije
artikel 59 Aanvullend Protocol
artikelen 7, eerste alinea en 14 van Besluit 1/80 van Associatieraad
verblijfsrecht van een kind van een Turkse werknemer
meerderjarig kind dat niet meer ten laste is van zijn ouders
veelvoud van strafrechtelijke veroordelingen
rechtmatigheid van besluit tot verwijdering