Rechtspraak

Let op: Het datumfilter werkt nog niet optimaal!

  • 4738 resultaten gevonden
Aanvraag artikel 9 lid 3 Vreemdelingenwet
onontvankelijk
buitengewone omstandigheden
elementen uit afgewezen asielaanvraag
bijkomend stuk
schending artikel 9 lid 3 Vreemdelingenwet
gebrekkige motivering
annulatie
Aanvraag artikel 9 lid 3 Vreemdelingenwet
onontvankelijk
buitengewone omstandigheden
elementen uit afgewezen asielaanvraag
bijkomend stuk
schending artikel 9 lid 3 Vreemdelingenwet
schending motiveringsplicht
schorsing
Derde asielaanvraag
geen nieuw element
weigering tot inoverwegingname
beschrijving toestand in het land van herkomst
subsidiaire bescherming
schorsing in uiterst dringende noodzakelijkheid
Afghaan
tweede asielaanvraag
subsidiaire bescherming
niet-inoverwegingname
geen nieuwe elementen
procedure in UDN
nieuwe elementen
brief houdende aanvraag subsidiaire bescherming
rapport van Amnesty van na de eerste asielaanvraag
Raad van State is bevoegd voor het schorsingsverzoek- nieuwe elementen van algemene aard
algemene situatie van een land voldoende voor subsidiaire bescherming
Niet-inoverwegingname asielaanvraag
subsidiaire bescherming
geen nieuwe elementen -beschrijving toestand land van herkomst
nieuw element
schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid
Aanvraag art. 9, lid 3 Vreemdelingenwet
onontvankelijk
geen buitengewone omstandigheden
minderjarige kinderen
onderbreking schooljaar
rapport auditeur
rechtspraak Raad van State verdeeld
deel van de rechtspraak in voordeel van de verzoekers
ernstig middel
Afghaan
tweede asielaanvraag
subsidiaire bescherming
niet-inoverwegingname
geen nieuwe elementen
procedure in UDN
geen nieuwe elementen
mondelinge verklaring
situatie die zich reeds voordeed ten tijde van de eerste asielaanvraag
Raad van State is niet bevoegd voor het schorsingsverzoek
Bevestigende beslissing tot weigering van verblijf
technische weigering
vraag om inlichtingen
aangetekend schrijven
gekozen woonplaats
teruggekeerde enveloppe
geen wit etiket
geen vereiste
verwerping beroep
Illegaal verblijvende Ecuadoriaanse ouders van een Belgisch kind
artikel 10 WBN
aanvraag artikel 9, lid 3 Vw
onontvankelijk
procedure in kort geding
veroordeling Belgische staat tot afleveren attest van immatriculatie
beroep
artikel 7.2.1 Ecuadoriaanse grondwet en artikel 10 WBN
geen juridische spitsvondigheid
verblijfsrecht kind
gezinsleven
verplichte aflevering BIVR tot beslissing Raad van State
Regularisatiewet 22 december 1999
regularisatieaanvraag
maatschappelijke dienstverlening
ministeriële beslissing tot verwerping
arbeidshof
bevoegd voor wettigheidstoets
art. 159 Gw.
art. 57, § 2, eerste lid OCMW-wet
art. 14 Regularisatiewet 22 december 1999
geen feitelijke verwijdering tussen indiening en negatieve beslissing
machtiging om te verblijven
geen illegaal verblijf in de zin van artikel 57, § 2 OCMW-wet
art. 57, § 1 eerste lid OCWM-wet
dienstverlening kan ook financieel zijn
cassatie