Rechtspraak

Let op: Het datumfilter werkt nog niet optimaal!

  • 4797 resultaten gevonden
Bevestigende beslissing tot weigering van verblijf
technische weigering
vraag om inlichtingen
aangetekend schrijven
gekozen woonplaats
teruggekeerde enveloppe
geen wit etiket
geen vereiste
verwerping beroep
Illegaal verblijvende Ecuadoriaanse ouders van een Belgisch kind
artikel 10 WBN
aanvraag artikel 9, lid 3 Vw
onontvankelijk
procedure in kort geding
veroordeling Belgische staat tot afleveren attest van immatriculatie
beroep
artikel 7.2.1 Ecuadoriaanse grondwet en artikel 10 WBN
geen juridische spitsvondigheid
verblijfsrecht kind
gezinsleven
verplichte aflevering BIVR tot beslissing Raad van State
Regularisatiewet 22 december 1999
regularisatieaanvraag
maatschappelijke dienstverlening
ministeriële beslissing tot verwerping
arbeidshof
bevoegd voor wettigheidstoets
art. 159 Gw.
art. 57, § 2, eerste lid OCMW-wet
art. 14 Regularisatiewet 22 december 1999
geen feitelijke verwijdering tussen indiening en negatieve beslissing
machtiging om te verblijven
geen illegaal verblijf in de zin van artikel 57, § 2 OCMW-wet
art. 57, § 1 eerste lid OCWM-wet
dienstverlening kan ook financieel zijn
cassatie
(Mubilanzila Mayeka en Kanika Mitunga t. België) Niet-begeleide minderjarige asielzoekster
detentie
gesloten centrum voor volwassenen
terugleiding naar Congo
geen aangepaste maatregelen
artikel 3 EVRM
verbod op onmenselijke behandeling -- schending
artikel 8 EVRM
bescherming van het gezinsleven
detentie
onmogelijkheid beleving
positieve verplichtingen
schending
artikel 3 Kinderrechtenverdrag
gezinshereniging
moeder en kind
schending -artikel 5, lid 1, e EVRM
persoonlijke vrijheid
ingrijpen in opvoedingssituatie
geen aangepast verblijf
negatieve invloed
schending
artikel 5 lid 4
controle wettigheid gevangenhouding
overheidsoptreden
frustratie rechtscontrole
schending
(Bolat t. Rusland) Geldige verblijfsvergunning
niet-naleving verplichting registratie beweging over het grondgebied
intrekking vergunning
artikel 2 vierde protocol EVRM
vrij verkeer en vrije vestiging
omkering bewijslast
onredelijke inmenging
schending
artikel 1 zevende protocol EVRM
wettig verblijf
verwijdering
miskenning nationale procedure
schending
(Bot) Schengenuitvoeringsovereenkomst
Voorwaarden voor verkeer van niet-visumplichtige onderdanen van een derde staat
Verblijf van ten hoogste zes maanden
opeenvolgende verblijven
Begrip "eerste binnenkomst"
(van Straaten) Schengenuitvoeringsovereenkomst
Beginsel non bis in idem
Begrippen "dezelfde feiten" en "berechte feiten"
Invoer en uitvoer van verdovende middelen
Gevolgen van vrijspraak van de verdachte
(Gasparini e.a.) Schengenuitvoeringsovereenkomst
Beginsel non bis in idem
Betekenis van vrijspraak van verdachten wegens verjaring van het strafbaar feit
Artikel 16 Regularisatiewet
absolute onmogelijkheid om het grondgebied te verlaten wegens medische redenen
geen verwijdering van het grondgebied
minderjarig kind
recht op bescherming gezinsleven
Erkend staatloze
recht op leefloon
KB van 11 juli 2002
wettig verblijf
geen toevoeging voorwaarde aan de wet
geen wettig verblijf
recht op steun
geen bewijs onmogelijke terugkeer
geen recht op steun