Rechtspraak

Let op: Het datumfilter werkt nog niet optimaal!

  • 4843 resultaten gevonden
Nationaliteitsverklaring
Artikel 12bis WBN
negatief advies PK
opzettelijke slagen en verwondingen
feiten
sfeer van delinquentie
zwaarwegend of gewichtig karakter
eigen aan de persoon
familiale ruzie tussen vader en zoon
beiden veroordeeld
geen gewichtige feiten
geen uiting van een uitgesproken weigering om de Belgische wetten na te leven
lange periode tussen feiten en nationaliteitsverklaring
verzoek ontvankelijk en gegrond
negatief advies procureur des Konings ongegrond
Buitenlandse werknemer
arbeidsongeval
wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
veroordeling werkgever voor onachtzaamheid
sociaalrechtelijke verplichtingen
toezichtsplicht
doelbewust fysieke integriteit van bouwvakker in gevaar gebracht
veroordeling tot geldboete
Sollicitatieprocedure
discriminatie
objectieve en redelijke rechtvaardiging
geen objectieve en redelijke rechtvaardiging
directe discriminatie op basis van nationaliteit en/of etnische origine
bevel tot staking
publicatie
Vreemde student
aanvraag toelating tot verblijf
niet-erkende school
art. 9 lid 3 Vreemdelingenwet
ongegrond
verzoek tot herziening
onontvankelijk
art. 64 8° Vreemdelingenwet
annulatie
Gevangenschap
huwelijk met Belg
aanvraag tot vestiging
bevoegdheid gemeente
onbevoegd
verzoek tot herziening
onontvankelijk
uiterst dringende noodzakelijkheid
echtgenoot van een Belg
recht op verblijf
weigering verblijfsvergunning
verzoek tot herziening
aanvang termijn
schorsing